Zapytanie ofertowe na opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w postaci katalogów w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-20-0001/16, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

ZO_16_KATALOGI_28.07.2017

ZO_pyt-odp_KATALOGI

W ramach przedmiotowego postępowania w terminie do Zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

e-bit Edyta Wojciechowska- Jadczak/ 119.310,00 PLN

PRO100 Roman Kozłowski/ 91.204,50 PLN

Trwa ocena merytoryczna. Wkrótce poinformujemy o jej wynikach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY ZO.16- katalogi