Zapytanie ofertowe na organizację dwudniowej konferencji w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-20-0001/16, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

ZO_18 konferencja 25-26.10.2017

W ramach przedmiotowego postępowania w terminie do Zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

GMSYNERGY Sp. z o.o. Sp.k. 52.890 PLN

MRUCON Group Sp. z o.o.79.902,03 PLN

Hoetele Korona Sp. z o.o. 72.916,80 PLN

Trwa merytoryczna ocena ofert. Wkrótce poinformujemy o jej wynikach.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ZO_18_02.03.03 Konferencja