Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i doradztwa z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorstw, na potrzeby przyszłej realizacji projektu Wzmacniamy konkurencyjność MMŚP poprzez wsparcie szkoleniowo – doradcze dotyczące funkcjonowania na polskim rynku zamówień publicznych”, składanego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09.00-009/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 – 2020, Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

ZAPYTANIE OFERTOWE POWER_2017

ZAWIADOMIENIE 04.10.2017