ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr 11 7.1.RPOWP 2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

W związku z realizowanym projektem pn. „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego”  zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania Nr 11/7.1.RPOWP/2017.

W związku z realizowanym projektem pn. „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego” realizowanego na mocy umowy nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0010/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zapraszamy do przedstawienia oferty na realizację usługi cateringowej dla uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu bielskiego.