Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni targowej na międzynarodowych targach branzy budowlanej BUDMA w 2018r. w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-20-0001/16, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

ZO_19_targi_2017_BUDMA_10_10_2017- treść nieaktualna

Uwaga !

W dniu 02.11.2017r. aktualizacji uległa treść zapytania ofertowego na wynajem powierzchni targowej na międzynarodowych targach branży budowlanej BUDMA 2018r. Prosimy o zapoznanie się z nową treścią zapytania. Zmiany jakie wprowadzono dotyczą: doprecyzowania miejsca realizacji, uaktualnienia dodatkowych warunków w ramach zapytania ofertowego, zmiany zakresu usługi określonego w SIWZ oraz regulacji dotyczących sposobu płatności za usługę we wzorze umowy będącym załącznikiem w ramach zapytania ofertowego. Z uwagi na zakres zmian Zmawiający wydłużył termin składania ofert.

AKTUALNA TREŚĆ ZO_19_targi_2017_BUDMA_02_11_2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY ZO_BUDMA powierzchnia_2017