W związku z realizowanym projektem pn. „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,  Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą przedstawienie oferty na Wynajem Sali  służących zwiększeniu aktywności społeczno- zawodowej uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu bielskiego.

Ofertę należy złożyć do dnia 18.10.2017 do godz. 15.00

ROZPOZNANIE CENOWE  nr 12 7.1 RPOWP 2017