Zapytanie ofertowe na organizację udziału w międzynarodowych targach branży budowlanej Dach und Holz w 2018r. w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-20-0001/16, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe ZO_21 13.11.2017  – treść nieaktualna

UWAGA !

W dniu 21.11.2017r zmianie uległa treść przedmiotowego zapytania ofertowego dotycząca wzoru umowy będącej załącznikiem do zapytania w zakresie kar umownych §7 oraz warunków zmiany umowy §10.Poniżej aktualna treść zapytania ofertowego.

AKTUALNA TREŚĆ-  Zapytanie ofertowe ZO_21 21.11.2017

W ramach przedmiotowego postępowania w terminie do Zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

GMSYNERGY sp. z o.o. sp.k. / 93.100,00 PLN

Perfekt Anna Rudzka/ 96.606,85 PLN

Trwa merytoryczna ocena ofert. Wkrótce poinformujemy o jej wynikach.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty