Zapytanie ofertowe na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach branży budowlanej  Water & Heat w 2018r. w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-20-0001/16, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe ZO_22 21 11 2017

W ramach przedmiotowego postępowania w terminie do Zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

GMSYNERGY sp. z o.o. sp.k. / 79.800,00 PLN
Perfect Anna Rudzka/ 74.136,50 PLN

Trwa merytoryczna ocena ofert. Wkrótce poinformujemy o jej wynikach.

Zawiadomienie o wyborzy najkorzystniejszej oferty