W związku z realizowanym projektem pn. „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację usługi cateringowej dla uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu bielskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr 19 7.1.RPOWP 2018 – 4.01.2018

Zawiadomienie o wyborze na realizację usługi cateringowej – Nr 19 7.1 RPOWP -16.01.2018