Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców FALCAR

z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

„W stronę aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej oraz umożliwienie znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku oraz powiatu białostockiego do 30.04.2019 roku poprzez przygotowanie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, realizację warsztatów rozwoju społeczno-osobistego, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, kursów zawodowych oraz staży zawodowych.

 

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

  1. Pogłębiona diagnoza potrzeb w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowych
  2. Aktywizacja społeczna
  3. Aktywizacja zawodowa- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  4. Kursy zawodowe- kwalifikacje
  5. Kursy zawodowe- kompetencje
  6. Staże zawodowe

 

Oczekiwane efekty:

1) produktu:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie

 

2) rezultatu bezpośredniego:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w szkoleniu lub kształceniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących po opuszczeniu programu

 

3) rezultatu:

– wskaźnik efektywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Wartość projektu: 1 022 479,90 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 967 599,90 zł.