Informujemy, iż w ramach projektu pn.„Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe wprowadza możliwość wydłużenia stażu zawodowego z 3 do maksymalnie 6 miesięcy. O rozszerzeniu okresu stażu decyduje kolejność zgłoszeń i wielkość dostępnych środków.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku.