W związku z realizowanym projektem pn. „Małymi krokami- wielospecjalistyczne usprawnianie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację szkoleń z pedagogiki specjalnej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej w Białymstoku.

 Wykaz szkoleń oraz formularz oferty znajdują się w załączniku.

Podane terminy i miejsca szkoleń są preferowane. Jeżeli nie ma możliwości zrealizowania ich w zaproponowanym systemie – prosimy o zaproponowanie innego.

  • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 13.03.2018 do godz. 12.00 na adres: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe; ul. Studzienna 2; 15-771 Białystok. Oferta powinna znajdować się w Kopercie. (Koperta powinna zostać oznaczona nazwą oferenta i numerem rozeznania cenowego, do którego odnosi się złożona oferta)
  • Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany poniżej (z zaznaczeniem w temacie e-maila numeru rozeznania cenowego, do którego odnosi się oferta). W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, oferta musi zostać zarejestrowana, jako wiadomość e-mail na serwerze Zamawiającego do dnia 13.03.2018 r. do godziny 12.00 : biuro@polskiestowarzyszenie.pl.

ROZPOZNANIE CENOWE nr 2 – szkolenia z pedagogiki specjalnej