Zapytanie ofertowe na organizację działań marketingowych Wschodniego Klastra Budowlanego- Krajowego Klastra Kluczowego, w tym konferencji, seminariów oraz kampanii medialnej w związku z realizowanym projektem pn. SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-20-0001/16, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

ZO_03_2018 KSK 07.03.2018

Pytania i odpowiedzi ZA_pyt-odp_KSK   

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY