Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania PRZEWODNIKA EKSPORTOWEGO dla firm ze Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w ramach realizacji projektu: „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej” o numerze POIR.02.03.03-20-0001/16 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych zgodnie z treścią załączonego rozeznania cenowego.

rozeznanie cenowe Badana Internacjonalizacja