Działając w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego  zapraszam  do złożenia ofert na wykonanie usługi o  szacowanej wartości nieprzekraczającej 50 000,00zł. netto, w związku z realizacją projektu  pt. „W stronę aktywizacji społeczno- zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” nr RPO.07.01.00-20-0109/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,  Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Rozeznanie cenowe doradca zawodowy