Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe zawiadamia o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego w ramach Zapytania ofertowego Nr 01/7.1.RPOWP/109/2018 z dn. 23.04.2018r. o przedmiocie zamówienia obejmującym przeprowadzenie Warsztatów rozwoju społeczno-osobistego w ramach projektu „W stronę aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

 

W związku z realizowanym projektem pn. „W stronę aktywizacji społeczno zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Os priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedziba w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie Warsztatów rozwoju społeczno- osobistego służących zwiększeniu aktywności społeczno- zawodowej uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, powiatu białostockiego

Zapytanie 01 7,1,RPOWO 109 2018 z dnia 23 04 2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania