Zapytanie ofertowe na organizację misji gospodarczej do Singapuru w 2018r. dla członków klastra w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w ramach projektu pn. SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej, POIR.02.03.03-20-0001/16, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe ZO_misja_SINGAPUR

W ramach przedmiotowego postępowania w terminie do Zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

  1. Biuro Turystyki BIAL- TUR Sp. z o.o./ 19.212,00,00 PLN
  2. Hotel Service 24 Sp. z o.o., Sp k./ 19.900,00 PLN

Trwa merytoryczna ocena ofert. Wkrótce poinformujemy o jej wynikach.

ZAWIADOMIENIE