Na potrzeby przyszłej realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w międzynarodowych targach BYGG Goeteborg, BYGG Malmo w 2019r. w charakterze wystawcy w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego.

Zapytanie ofertowe ZO_03_2018_2 BYGG Goetegorg, Malmo- wersja nieaktualna

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

Z uwagi na zakres zmian w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie modyfikacji wiedzy i doświadczenia względem potencjalnych Wykonawców, Zamawiający dokonał aktualizacji treści zapytania ofertowego oraz wydłużył termin składania ofert. Poniżej zaktualizowana treść zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe ZO_03_2018_2 BYGG Goetegorg, Malmo_Strukton AKTUALNA TREŚĆ

ZAWIADOMIENIE