Na potrzeby przyszłej realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w międzynarodowych targach HIGHWAYS w 2018r. w charakterze wystawcy w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego.

Zapytanie ofertowe ZO_05_2018_2 Highways treść nieaktualna

W dniu 31.07.2018 zmianie uległa treść zapytania ofertowego na organizację udziału WKB w międzynarodowych targach HIGHWAYS w 2018r. w zakresie części II SIWZ pkt. 1.5 tj. usługi transportu eksponatów. Wskazana zmiana nie spowodowała wydłużenia terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_05_2018_2 Highways TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE_ unieważnienie postępowania