Na potrzeby przyszłej realizacji projektu pn. „ MOST NA WSCHÓD”, Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/1, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej do Azerbejdżanu oraz Chin w 2018r.  Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego.

Zapytanie ofertowe misja Azerbejdżan, Chiny

ZAWIADOMIENIE