Na potrzeby przyszłej realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej do Chin w 2019 w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego

Zapytanie ofertowe ZO_12_2018_2 misja Chiny R+T – Shanghai_Hongkong- treść nieaktualna

pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

W związku ze zgłoszonymi w ramach postępowania pytaniami dokonano aktualizacji zapytania ofertowego w zakresie wzoru umowy § 3 i 4. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

AKTUALNA TREŚĆ ZO_12_2018_2 misja Chiny R+T – Shanghai_Hongkong

ZAWIADOMIENIE