Zapytanie ofertowe na organizację udziału w międzynarodowych targach branży budowlanej IDEAL HOME SHOW 2 2018r.  w charakterze wystawcy dla członków klastra w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w ramach projektu pn. SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej, POIR.02.03.03-20-0001/16, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe ZO_21_2018 IDEAL HOME SHOW- treść nieaktualna

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

W związku z treścią zgłoszonych w przedmiotowym postępowaniu pytań oraz zakresem odpowiedzi zmianie uległy zapisy zapytania ofertowego w zakresie SIWZ dotyczącym terminu wykonania zabudowy stoiska na targach (str. 19), dokonano także korekty ujętej wcześniej omyłkowo nazwy firmy/ wystawcy w ramach przedmiotowych targów. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zapytanie ofertowe ZO_21_2018 IDEAL HOME SHOW- AKTUALNA TREŚĆ

ZAWIADOMIENIE