Zapytanie ofertowe na organizację misji gospodarczych do Szwecji w 2018r.  dla członków klastra w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w ramach projektu pn. SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej, POIR.02.03.03-20-0001/16, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe ZO_misja_SZWECJA- treść nieaktualna

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

Zamawiający informuje, iż z uwagi na zakres pytań i odpowiedzi oraz konieczność modyfikacji SIWZ wydłużeniu ulega termin składania ofert. Aktualny termin składania ofert to 11.10.2018r. godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe ZO_misja_SZWECJA- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE