W związku z realizowanym projektem pn. „Małymi krokami- wielospecjalistyczne usprawnianie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż, dostawę i montaż sprzętu /pomocy dydaktycznych – Zestaw plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu EEG Biofeedback na potrzeby realizacji specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej w Białymstoku.

Termin składania ofert

  1. Oferta na piśmie do dnia 10.10.2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok.
  1. Oferta w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: biuro@polskiestowarzyszenie.pl. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, oferta musi zostać zarejestrowana, jako wiadomość e-mail na serwerze Zamawiającego do dnia 10.10.2018 r. do godziny 12.00.

zapytanie ofertowe nr 7_ZS Nr 11_sprzęt i pomoce