Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w międzynarodowych targach MADE EXPO w 2019r. w charakterze wystawcy w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego

Zapytanie ofertowe ZO_24_2018_2 MADE EXPO- cz. turystyczna- treść nieaktualna

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

W dn. 09.11.2018 Zamawiający dokonał modyfikacji treści zapytania ofertowego w zakresie SIWZ poprzez usunięcie ppkt. 3.2 dot. ubezpieczenia eksponatów. Pozostała treść zapytania ofertowego ie uległa zmianie. Zamawiający wydłużył termin składania ofert z 15.11.2018 godz. 10.00 do 16.11.2018. godz. 10:00.

ZO_24_2018_2 MADE EXPO- cz. turystyczna- AKTUALNA TREŚĆ

ZAWIADOMIENIE