Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej do Chin w 2019r. w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego

Zapytanie ofertowe ZO_misja_Chiny- treść nieaktualna

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

W dn. 06.02.2019 w związku z treścią zgłoszonych pytań i zakresem odpowiedzi Zamawiający dokonał modyfikacji zapytania ofertowego w części SIWZ w zakresie przelotów. Wprowadzone zmiany spowodowały także wydłużenie terminu składania ofert. Prosimy o zapoznanie się z aktualną treścią zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe ZO_misja_Chiny – AKTUALNA TREŚĆ

ZAWIADOMIENIE