Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację 4 misji do Szwecji w 2019r.

Zapytanie ofertowe ZO_12_misje_SZWECJA- treść nieaktualna

W dn. 24.04.2019 zmianie uległa treść przedmiotowego zapytania ofertowego w zakresie SIWZ tj.: rozszerzenia transportu promowego oraz związanego z nim zakwaterowania, doprecyzowania warunków związanych ze sprawozdawczością po realizacji usługi. Wprowadzone zmiany nie spowodowały wydłużenia terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_12_misje_SZWECJA- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE