Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej do USA w 2019r.

Zapytanie ofertowe ZO_21_USA NY WaszyngtonW dn. 04.06.2019 – treść nieaktualna

W dn. 04.06.2019 r. Zamawiający dokonał aktualizacji treści zapytania ofertowego w zakresie SIWZ, poprzez zmianę ilości pełnych dni w miejscu docelowym, aktualizację terminu planowanego przelotu w drodze powrotnej oraz będącą ich wynikową zmianą ilości noclegów. W SIWZ dodano także do zamawianej usługi wyżywienie dla uczestników w formie śniadań. W wyniku wprowadzonych zmian niezbędna była także aktualizacja planowanego harmonogramu misji. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wydłużenie terminu składania ofert.

ZO_21_USA NY Waszyngton- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE