Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału PKB w targach INTERSCHUTZ 2020

Zapytanie ofertowe ZO_02_2020_2 INTERSCHUTZ 2020-treść nieaktualna

W dn. 21.01.2020r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści zapytania ofertowego w zakresie noclegów (cz. II pkt 1.1) oraz wyżywienia (cz. II pkt. 1.5) określonych w SIWZ. Wprowadzone zmiany nie spowodowały wydłużenia terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_02_2020_2 INTERSCHUTZ 2020 – TREŚĆ AKTUALNA

W dn. 29.01.2020 Zamawiający upublicznił pytania i odpowiedzi zgłoszone w ramach zapytania ofertowego. Ich treść nie spowodowała zmiany terminu składania ofert.

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

ZAWIADOMIENIE