Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja”, POIR.02.03.03-20-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach UDLE 2022

Zapytanie ofertowe ZO_23_04_2022 UDLE 2022 Stargum- treść nieaktualna

W dn. 23.08.2022 Zamawiający informuje o zmianie zakresu usługi określonego w SIWZ w zakresie transportu eksponatów oraz parametrów dotyczących noclegów. Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_23_04_2022 UDLE 2022 Stargum- treść nieaktualna

W dn. 24.08.2022 Zamawiający, z uwagi na zmianę Wystawcy w zakresie transportowanych elementów, aktualizuje parametry w zakresie wagi transportowanych eksponatów. Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_23_04_2022 UDLE 2022 Stargum- TREŚĆ AKTUALNA