Centrum Doradztwa Gospodarczego

Oferujemy kompleksowe  doradztwo gospodarcze, umożliwiające  podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych oraz wdrażanie rozwiązań efektywnie wspierających rozwój  przedsiębiorstw.

Centrum Szkoleń, Badań i Ekspertyz

W swojej działalności kierujemy się rzeczywistymi potrzebami klienta i w zależności od jego oczekiwań dostarczamy kompleksową ofertę dydaktyczną, szkoleniową i doradczą.

Centrum Rozwoju Klastrów

Celem klastrów jest budowanie regionalnych więzi, które służą wspieraniu konkurencyjności przedsiębiorstw, co z kolei powoduje, że ich rola w rozwoju współczesnej gospodarki jest bardzo istotna i godna wspierania, dlatego włączyliśmy się w rozwój idei klasteringu.

Europejski Program Promocji Jakości

Firmy, instytucje oraz osoby fizyczne biorące udział w programie mają do dyspozycji szereg działań mających na celu promocję oferowanych usług. Korzyścią wynikającą z przynależności do grona najlepszych w kraju jest posiadanie EuroCertyfikatu.

Najlepsze życzenia Wielkanocne
Data dodania: 2017-04-10

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, szczęścia i radości, samych słonecznych dni

oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

 

Zarząd i Pracownicy

Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania Nr 07/7.1.RPOWP/2017
Data dodania: 2017-04-07

W związku z realizacją projektu pn. "Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p.białostockiego i p. bielskiego" zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania Nr 07/7.1.RPOWP/2017

Zaproszenie do składania ofert Nr 03/02.03.03.POIR/2017 z dn. 23.03.2017r.
Data dodania: 2017-03-23

W związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-20-0001/16, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty , zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na organizację udziału w międzynarodowych targach branży budowlanej  w miesiącu V- VI.2017r. w charakterze wystawcy  w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego - Krajowego Klastra Kluczowego.

 Strona 1 z 63  >>