Uczelnia Jańskiego z z siedzibą w Łomży

w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym

z przyjemnością informują, iż otrzymały dofinansowanie na realizację projektu

„Łomżyńscy Pionierzy”

Plakat

Celem głównym projektu jest umożliwienie podjęcia działalności gospodarczej 50 osobom w wieku od 30 roku życia, zamieszkującym na terenie Subregionu Łomżyńskiego do 29.02.2020 r.

Grupą docelową projektu jest 50 osób fizycznych, od 30 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących obszar Subregionu Łomżyńskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo oraz jednocześnie spełniających co najmniej jedno z kryteriów osób znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy tj. : osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

 1. Diagnozy i indywidualnego doradztwa zawodowego
 2. Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Przygotowanie i ocena biznesplanów
 4. Przyznanie dotacji inwestycyjnej
 5. Wsparcie pomostowe
 6. Forum wymiany doświadczeń

 

Główne wskaźniki projektu:

1) produktu

– liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjecie działalności gospodarczej w programie – 40 (23K, 17M)

2) rezultatu:

– liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 40 (23K, 17M)

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPOWP na lata 2014-2020

 

 

Wartość projektu: 2 049 348,72 zł

Wartość dofinansowania: 1 995 541,76 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 741 946,41 zł

 

Plakat informacyjny projektu

 

HARMONOGRAM

 1. Rekrutacja – kwiecień – maj 2018 r.
 2. Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – czerwiec – lipiec 2018 r.
 3. Przygotowanie i ocena Biznesplanów – sierpień – październik 2018 r.
 4. Udzielenie dotacji inwestycyjnej – listopad – grudzień 2018 r.
 5. Udzielenie wsparcia pomostowego – styczeń 2019 r. – styczeń 2020 r.
 6. Forum wymiany doświadczeń – luty 2019 r. – styczeń 2020 r.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja do udziału w projekcie będzie odbywać się w terminie: 27.04.2018 – 25.05.2018 r.

Dokumenty do pobrania

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Oświadczenia
 4. Wzór karty oceny_formularza rekrutacyjnego
 5. Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości
 6. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 7. Załącznik nr 2 – Wzór biznesplanu
 8. Załącznik nr 2a – Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
 9. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarówusług zgodnie z Biznesplanem
 10. Załącznik nr 4 – Zestawienie towarówusług dokonanych ze środków na rozwój przedsiębiorczości
 11. Załącznik nr 5 – Protokół z wykonania usługi
 12. Załącznik nr 6 – Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 13. Załącznik nr 7 – Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 14. Załącznik nr 7a – Karta oceny Biznesplanu
 15. Załącznik nr 8 – Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowych
 16. Załącznik nr 9 – Wzór umowy o udzielenie wsparcia w formie Forum Wymiany Doświadczeń
 17. Załącznik nr 10 – Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego
 18. Załącznik nr 11 Regulamin Komisji Oceny Wniosków