Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja”, POIR.02.03.03-20-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach Intersolar South America 2023

Zapytanie ofertowe ZO_10_04_2023 Intersolar South America 2023 Easy Solar- treść nieaktualna

W dn. 02.06.2023 Zamawiający dokonał aktualizacji treści zamówienia w zakresie Załącznika nr 1 pod kątem wymagań związanych z zakwaterowaniem. Zmiany nie wpłynęły na termin składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_10_04_2023 Intersolar South America 2023 Easy Solar- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE