Na potrzeby realizacji projektu pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie- Polskie Centrum BIM”, POIR.02.03.07-20-0001/21, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę sprzętu sieciowego.

Zapytanie ofertowe ZO_15_02_03_07_2023 sprzęt IT

ZAWIADOMIENIE