AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z BIAŁEGOSTOKU, P. BIAŁOSTOCKIEGO I P. BIELSKIEGO

Projekt w trakcie realizacji