PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W trakcie realizacji oraz zrealizowane

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów ze środków UE w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty te w bezpośredni sposób wspierają budowę postaw przedsiębiorczych, promują spójność gospodarczą i społeczną, ale także dają możliwość podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych osobom pracującym, bezrobotnym, niepełnosprawnym. Od początku działalności zrealizowaliśmy wiele projektów, za każdym razem zakończonych dużym sukcesem, dlatego nie ustajemy w realizacji nowych i ciekawszych. Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe oferuje Państwu także kompleksowe przygotowanie projektów obejmujące:

  • opracowania założeń projektu,
  • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
  • wsparcie na etapie realizacji oraz rozliczenie projektu.

 

Nasze projekty:

Podlaski Przemysł 4.0

Celem projektu jest poprawa warunków do rozwoju 120 MŚP z województwa podlaskiego poprzez wzmocnienie potencjału i podnoszenie jakości świadczonych usług przez powołaną spółkę celową Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna oraz Instytucja Otoczenia Biznesu Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe i Polski Klaster Budowalny do 30.06.2027r.

Wsparcie podlaskich MŚP w zakresie wdrażania technologii cyfrowych – bon na cyfryzację

Celem projektem jest wdrożenie technologii cyfrowych do 31.12.2025r. w 49 Małych i średnich przedsiębiorstwach, szczególnie tych nie uczestniczących dotychczas w procesach podnoszenia innowacyjności, z obszaru woj. podlaskiego, poprzez granty w postaci bonów na cyfryzację oraz wprowadzenie innowacji produktowych przez 6 MŚP, a także innowacji procesowych przez 25 MŚP.  

Kształcenie i szkolenie dorosłych z zakresu wdrażania ESG mające na celu poniesienie kompetencji pracowników branży budowlanej

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy i praktyk zaangażowanych organizacji operatorów klastra budowlanego w Polsce i Klastra pRO-nZEB w Rumunii. Ważnym aspektem projektu będzie budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych. Cele te zostaną wypełnione przez obie organizacje, które zrealizują działania z zakresu wdrażania rozwiązań ESG, w postaci organizacji szkoleń i wizyt studyjnych.

Klastrowa kooperacja polsko- norweska 2023

Celem wsparcia jest rozwój współpracy dwustronnej pomiędzy koordynatorami klastrów lub instytucjami otoczenia biznesu a podmiotami prawa norweskiego poprzez udział w wizycie studyjnej w terminie 22-25.05.2023

Zwiększenie odporności funkcjonowania organizacji PSDIK poprzez wdrożenie systemu informatycznego dedykowanego do realizacji projektów szkoleniowych oraz eventów w dobie kryzysów wywołanych przez choroby zakaźne

Głównym celem projektu jest zmiana sposobu funkcjonowania firmy w warunkach epidemii chorób zakaźnych w szczególności pandemii COVID-19 oraz wzmocnienie odporności na wypadek wystąpienia kolejnych podobnych kryzysów.

Organizacja Szkoły Managera w celu kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych

Głównym celem projektu jest sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia osób dorosłych, a także podniesienie jakości pracy i praktyk zaangażowanych organizacji, budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych co w efekcie zapewni umożliwienie transformacji i zmian prowadzących do poprawy każdej z organizacji.

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji
w ramach Programu Cyfrowa Europa, tj. wynagrodzeń personelu PSDiK zaangażowanego w prace projektowe.

Sokolski Klub Seniora

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez wsparcie i aktywizację osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: osoby starsze i niepełnosprawne w gminie Sokoły oraz gminie Kobylin – Borzymy, poprzez stworzenie 40 miejsc opieki w nowoutworzonym ośrodku zapewniającym krótkookresowy pobyt dzienny – Sokolskim Klubie Seniora do dnia 31.05.2023r.

Aktywni na co dzień, aktywni w pracy

Projekt zakończony Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno- zawodowa 60 (30K, 30M) mieszkańców M. Białystok, pow. białostockiego i pow. monieckiego w oparciu o indywidualna ścieżkę reintegracji do 10.2021r. poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji.

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe informuje, iż w 2021r. skorzystało z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0, której celem jest pomoc finansowa dla firm zmuszonych ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM

Projekt o numerze POIR.02.03.07-20-0001 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych. Projekt pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM”…

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja

Niezmiernie miło nam poinformować, iż 1 listopada rozpoczęliśmy realizacje kolejnego projektu do udziału w którym serdecznie zapraszamy

Smart4nZEB

SMART4NZEB Wzmocnienie zarządzania i internacjonalizacji klastrów na rzecz implementacji budynków o niemal zerowym zużyciu energii

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja

Niezmiernie miło nam poinformować, iż po raz kolejny udało się nam pozyskać dla Państwa środki na promocję na rynkach międzynarodowych, zainteresowanych zapraszamy do kontaktu  biurem klastra.

SHOW YOURSELF- polskie rpodukty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0002/19.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 16 (w tym 15 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 40 firm KKK w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej  poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU: wydatki ogółem: 9.984.100,00 PLN wydatki kwalifikowane: 9.984.100,00 PLN dofinansowanie: 7.068.380,00 PLN

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracy !!!

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja

Zapraszamy do udziału w projekcie na umiędzynarodowienie KKK, w ramach którego możliwe jest objęcie nawet 80% dofinansowaniem udziału w targach międzynarodowych w charakterze wystawców, jak również udział w misjach gospodarczych.

Kontynuujmy wspólnie obraną drogę, drogę do SUKCESu !!!

SHOW YOURSELF- polskie rpodukty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18. CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 40 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej  poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje. WARTOŚĆ PROJEKTU: wydatki ogółem: 9.984.300.00 PLN wydatki kwalifikowane: 9.984.300,00 PLN dofinansowanie: 6.921.440.00 PLN

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracy !!!

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja

Internacjonalizacja jest podstawowym elementem rozwoju współczesnych firm bowiem w dobie współczesnej gospodarki funkcjonowanie wyłącznie na rynku krajowym staje się niewystarczające. Mając na uwadze panujące tendencje eksportowe, bazując na jakości innowacyjności i konkurencyjności polskich produktów jesteśmy w optymalnym momencie do wejścia z ofertą i konkurowania z firmami dotychczas uznawanymi za światowych liderów.

SHOW YOURSELF- polskie rpodukty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0001/18.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 40 (w tym 36 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 40 firm KKK w terminie od 22.09.201r. do 30.06.2020r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej  poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU: wydatki ogółem: 9.943.600,00 PLN wydatki kwalifikowane: 9.943.600,00 PLN dofinansowanie: 6.717.040,00 PLN

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracy !!!

Szansa na biznes - szansa na sukces

Projekt zakończony Celem głównym projektu było umożliwienie podjęcia działalności gospodarczej 40 osobom zamieszkującym na terenie Subregionu Białostockiego (Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego) do 31.05.2020 r. Rekrutacja do projektu została zakończona. 36 osób spośród uczestników zakwalifikowanych do projektu uzyskuje bezzwrotne wsparcie dotacyjne  i wsparcie pomostowe na założenie działalności gospodarczej.

Szansa na biznes - szansa na sukces

Projekt zakończony Celem głównym projektu było umożliwienie podjęcia działalności gospodarczej 40 osobom zamieszkującym na terenie Subregionu Białostockiego (Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego) do 31.05.2020 r. Rekrutacja do projektu została zakończona. 36 osób spośród uczestników zakwalifikowanych do projektu uzyskuje bezzwrotne wsparcie dotacyjne  i wsparcie pomostowe na założenie działalności gospodarczej.

Krok po kroku do aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekt zakończony Celem głównym projektu był wzrost aktywności społeczno-zawodowej 80 osób (35K, 45M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego do 30.04.2020 roku poprzez przygotowanie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, realizację warsztatów rozwoju społeczno-osobistego, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, kursów zawodowych oraz staży zawodowych.

Krok po kroku do aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekt zakończony Celem głównym projektu był wzrost aktywności społeczno-zawodowej 80 osób (35K, 45M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego do 30.04.2020 roku poprzez przygotowanie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, realizację warsztatów rozwoju społeczno-osobistego, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, kursów zawodowych oraz staży zawodowych.

Uczelnia na drodze rozwoju

Projekt zakończony Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia wyższego i zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy poprzez działania rozwijające kompetencje i kwalifikacje 28 (19K, 9M) pracowników i 104 (88K,16M) studentów Uczelni Jańskiego w Łomży w terminie VII.2018-VI.2020.

Uczelnia na drodze rozwoju

Projekt zakończony Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia wyższego i zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy poprzez działania rozwijające kompetencje i kwalifikacje 28 (19K, 9M) pracowników i 104 (88K,16M) studentów Uczelni Jańskiego w Łomży w terminie VII.2018-VI.2020.

,,K jak kompetencje-wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieli SP w Wiźnie’’

Projekt zakończony. Jego celem głównym był wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, posługiwania się językiem angielskim, przedsiębiorczości oraz rozwój emocjonalno-społeczny 85 uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wizny w Wiźnie oraz 25 uczniów klas dotychczasowego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wiźnie prowadzone w SP w Wiźnie, a także wzrost kompetencji zawodowych 25 nauczycieli SP w Wiźnie w zakresie posługiwania się narzędziami TIK i rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów do 30.06.2019 r.

,,K jak kompetencje-wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieli SP w Wiźnie’’

Projekt zakończony. Jego celem głównym był wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, posługiwania się językiem angielskim, przedsiębiorczości oraz rozwój emocjonalno-społeczny 85 uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wizny w Wiźnie oraz 25 uczniów klas dotychczasowego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wiźnie prowadzone w SP w Wiźnie, a także wzrost kompetencji zawodowych 25 nauczycieli SP w Wiźnie w zakresie posługiwania się narzędziami TIK i rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów do 30.06.2019 r.

Łomżyńscy Pionierzy

Projekt zakończony Celem głównym projektu było umożliwienie podjęcia działalności gospodarczej 50 osobom w wieku od 30 roku życia, zamieszkującym na terenie Subregionu Łomżyńskiego do 29.02.2020 r.

Łomżyńscy Pionierzy

Projekt zakończony Celem głównym projektu było umożliwienie podjęcia działalności gospodarczej 50 osobom w wieku od 30 roku życia, zamieszkującym na terenie Subregionu Łomżyńskiego do 29.02.2020 r.

W stronę aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt zakończony Celem głównym projektu był wzrost aktywności społecznej oraz umożliwienie znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku oraz powiatu białostockiego poprzez przygotowanie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, realizację warsztatów rozwoju społeczno-osobistego, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, kursów zawodowych oraz staży zawodowych.

W stronę aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt zakończony Celem głównym projektu był wzrost aktywności społecznej oraz umożliwienie znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku oraz powiatu białostockiego poprzez przygotowanie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, realizację warsztatów rozwoju społeczno-osobistego, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, kursów zawodowych oraz staży zawodowych.

„Małymi krokami- wielospecjalistyczne usprawnienie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie”

Projekt zakończony. Jego celem głównym było podniesienie zdolności rozwoju psychicznego i fizycznego, wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i społecznych oraz poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 58 uczniów/uczennic niepełnosprawnych intelektualnie, a także wzrost kwalifikacji zawodowych 26 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 11 w Białymstoku.

„Małymi krokami- wielospecjalistyczne usprawnienie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie”

Projekt zakończony. Jego celem głównym było podniesienie zdolności rozwoju psychicznego i fizycznego, wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i społecznych oraz poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 58 uczniów/uczennic niepełnosprawnych intelektualnie, a także wzrost kwalifikacji zawodowych 26 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 11 w Białymstoku.

„E-edukacja szansą na lepszy rozwój i przyszłość ucznia SP Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku"

Projekt zakończony. Celem głównym projektu było zwiększenie możliwości rozwoju kompetencji informatycznych, matematycznych, posługiwania się językiem angielskim i poprawa wymowy oraz poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 200 uczniów/uczennic, a także wzrost kwalifikacji zawodowych 20 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku.

„E-edukacja szansą na lepszy rozwój i przyszłość ucznia SP Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku"

Projekt zakończony. Celem głównym projektu było zwiększenie możliwości rozwoju kompetencji informatycznych, matematycznych, posługiwania się językiem angielskim i poprawa wymowy oraz poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 200 uczniów/uczennic, a także wzrost kwalifikacji zawodowych 20 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku.

Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II

Projekt zakończony. W ramach programu udzielano nisko-oprocentowane pożyczki na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Program skierowany był do studentów ostatniego roku studiów wyższych, a także niepracujących i niedokonywujących innej pracy zarobkowej absolwentów – szkół średnich i uczelni wyższych, pozostających bez pracy (do 48 miesięcy od dnia uzyskania dyplomu) osób bezrobotnych – zarejestrowanych.

Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II

Projekt zakończony. W ramach programu udzielano nisko-oprocentowane pożyczki na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Program skierowany był do studentów ostatniego roku studiów wyższych, a także niepracujących i niedokonywujących innej pracy zarobkowej absolwentów – szkół średnich i uczelni wyższych, pozostających bez pracy (do 48 miesięcy od dnia uzyskania dyplomu) osób bezrobotnych – zarejestrowanych.

Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego

Projekt zakończony. Nie bądź bezrobotny, zdobądź wykształcenie i dobrze płatną pracę!

Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego

Projekt zakończony. Nie bądź bezrobotny, zdobądź wykształcenie i dobrze płatną pracę!ch.

ZREALIZOWANE.

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018r.,  który zostanie osiągnięty poprzez  realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0001/16.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 45 firm (w tym 40 MŚP). Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:

1.Wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych, organizację seminariów, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;

2.Wzmocnienie konkurencyjności oferty klastra na rynkach międzynarodowych poprzez ich udział w targach i misjach zagranicznych;

3.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;

4.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego.

Realizacja projektu obejmuje wiele działań, które w sposób bezpośredni i pośredni prowadzić będą do zwiększenia konkurencyjności firm objętych wsparciem. Firmy w wyniku realizacji projektu zostaną w pełni przygotowane do ekspansji na nowe rybki zbytu, które do tej pory nie były dla nich dostępne. Przełoży się to bezpośrednio na nawiązanie nowych kontaktów handlowych, nawiązanie trwałych ram współpracy między uczestniczącymi we wspólnych działaniach firmami, a w konsekwencji doprowadzi do podpisania nowych kontraktów i osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych. W wyniku realizacji projektu przedsiębiorcy będą mieli okazję m.in. do udziału w misjach, targach, szkoleniach, konferencjch, będą mieli możliwość zapoznania się z nowinkami technologicznym oraz światowymi trendami rozwoju branży. W wyniku realizacji projektu spodziewane jest nawiązanie współpracy z ośrodkami B+R, co niewątpliwie w przyszłości zaowocuje realizacją projektów rozwojowych.

Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra, w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU: wydatki ogółem: 9.984.100,00 PLN wydatki kwalifikowane: 9.984.100,00 PLN dofinansowanie: 7.068.380,00 PLN

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracy !!!

Eko inicjatywy: działamy i chronimy
Projekt „Eko inicjatywy: działamy i chronimy” finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w ramach programu „Edukacja ekologiczna” skupia 19 obywatelskich inicjatyw ekologicznych z obszaru województwa podlaskiego i warmińsko- mazurskiego. Inicjatywy zgłoszone zostały przez grupy formalne (stowarzyszenia, fundacje) oraz grupy nieformalne, które kierowane chęcią dbania o środowisko naturalne działają na rzecz ochrony przyrody.
Okres realizacji projektu: 01.05.2015 do 30.05.2016 Zakres tematyczny inicjatyw: • czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków (5 inicjatyw) • ochrona ex situ zagrożonych gatunków (2 inicjatywy) • lokalny monitoring przyrodniczy (5 inicjatyw) • budowa i modernizacja malej infrastruktury turystycznej/ edukacyjnej (8) •  zachowanie i pielęgnacja cennych alei przyrodniczych (3) •  zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie młodych zbiorników wodnych (1) •  rozwój ogrodów/ parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym (3) • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (1) •  usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych (3) • renaturyzacja/ rekultywacja obszarów zdegradowanych przez człowieka (3)   W ramach projektu „Eko inicjatywy: działamy i chronimy” realizowane są następujące inicjatywy: 1. Dworski Park Przyrodniczy, gm. Świętajno, woj. warmińsko- mazurskie 2. Pielęgnacja Alei Browskiej w Białowieży, gm. Białowieża, woj. podlaskie 3. Zagospodarowanie miejskiego terenu zielenią przy ulicach Świerkowej, Ks. J. Grajewskiego i Sosnowej, gm. M. Kolno, woj. podlaskie 4. Ogród pięknem i oddechem natury, gm. Ełk, woj. warmińsko -mazurskie 5. Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych „Mikołajówka”, gm. Szypliszki, woj. podlaskie 6. Monitoring śmiertelności ssaków na drogach publicznych  Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, gm. Czarna Białostocka, woj. podlaskie 7. Sprzątanie Biebrzy, gm. Goniądz, woj. podlaskie 8. Podwodne sprzątanie Jeziora Legińskiego w gminie Reszel, gm. Reszel, woj. warmińsko – mazurskie 9. Plenerowy Kącik Sanitarny, gm. Jonkowo, woj. warmińsko- mazurskie 10. Szlak Konny Pojezierza Ełckiego, gm. Ełk, woj. warmińsko – mazurskie 11. Czynna Ochrona Muraw Kserotermicznych na Obszarze Natura 2000 „Murawy w Haćkach”, gm. Bielsk Podlaski, woj. podlaskie 12. Jestem z Tobą Przyrodo, gm. Zbójna, woj. podlaskie 13. Eko Harce, gm. Gródek, woj. podlaskie 14. Edukacja ekologiczna i ochrona zasobów przyrodniczych – aktywizacja mieszkańców okolic Lasu Turczyńskiego, gm. M. Białystok, woj. podlaskie 15. Ptasia Jadłodajnia, gm. Zbójna, woj. podlaskie 16. Aleja Klonowa w krajobrazie gminy Jonkowo, gm. Jonkowo, woj. warmińsko – mazurskie 17. Eko Stacja Sycze, gm. Nurzec, woj. podlaskie 18. Przywróćmy dawny urok wsi, gm. Nasielsk, woj. mazowieckie 19. Monitoring sów i edukacja przyrodnicza na terenie miasta Białegostoku, gm. M. Białystok, woj. podlaskie
Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników
Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia pracujących. Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności.
Celem głównym projektu jest zwiększenie adaptacyjności 15 przedsiębiorstw i 60 pracowników działu HR poprzez analizę potrzeb, doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania zmianą w HR. Celami szczegółowymi projektu jest okreśelnie wiedzy kadry zarządzającej w zakresie potrzeb wprowadzania zmian wynikających z badania analizy potrzeb, jak również wzrost wiedzy pracowników działów HR i kadry zarządzającej, oraz zwiększenie możliwości reagowania przedsiębiorstw na zmiany. Formy wsparcia realizowane w projekcie: 1. Szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstwa, której celem jest określenie poziomu wiedzy kadry zarządzającej w zakresie potrzeb wprowadzania zmian. Wywiad dotyczyć będzie  działalności firmy, zarządzania w firmie, otoczenia gospodarczego, trendów rozwojowych i zmian gospodarczych z uwzględnieniem nacisku na działy HR. Na podstawie wywiadów określone zostaną potrzeby szkoleniowe przedsiębiorstw. 2. Indywidualne doradztwo w zakresie rozwiązań w działach HR oraz dostosowania rozwiązań do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Doradztwo w przedsiębiorstwach w działach HR ma na celu dostosowanie rozwiązań do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Wynikiem będzie opracowanie strategii HR (ZZL) określającej wszystkie działania podejmowane w organizacjach, których zadaniem jest wspieranie procesu rekrutacji, selekcji, doskonalenia kwalifikacji i motywacji pracowników z nastawieniem na zmiany w organizacji. Pomoc doradcy będzie m.in. w analizie kulturalno-organizacyjnej, analizie potencjału pracowników, rekrutacji pracowników, motywowania, polityki rozwoju i szkoleń. 3. Szkolenia kadry zarządzającej i pracowników działu HR w zakresie zarządzania zmianą. Szkolenia kadry zarządzającej i pracowników działu HR, dotyczyć będą rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zmian. Proponowane tematy szkoleń: strategie firmy z uwzględnieniem reagowania na zmiany, zmiana motywacji pracowników, komunikowanie zmian rzeczowych, kadrowych, elastyczne formy zatrudnienia i elastyczność wynagrodzeń, system ocen pracowniczych (SOP). Szczegółowa tematyka określona po analizie pogłębionych potrzeb. Uczestnicy szkoleń mają zapewniony nocleg, materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach.
Podlaska Akademia Przyrody
Projekt „Podlaska akademia przyrody” korzysta z dofinansowania w kwocie  452 628,00 PLN pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Tytuł projektu „Podlaska akademia przyrody” Okres realizacji projektu Od 01.07.2014r.  do 31.07.2015r. Biura projektu L I D E R: Polskie  Stowarzyszenie  Doradcze i  Konsultingowe, ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok, Tel./fax. 85 652 61 07, e-mail: biurozarzadu@polskiestowarzyszenie.pl PARTNER: Towarzystwo  Amicus, ul. Brukowa 28 lok. 8, 15-889 Białystok Tel./fax. +48 (85) 653 77 53, e-mail: eurobialystok@bia.pl Grupa docelowa Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I – III szkół podstawowych jak również do pozostałych grup odbiorców (pośrednich) jak najbliższe otoczenie dzieci (rodzina, szkoła) czy regionalne społeczeństwo i władze samorządowe. W ramach projektu zostanie objętych wsparciem 50 grup 10-os. złożonych z dzieci, mieszkańców woj. podlaskiego w podziale  na szkoły podstawowe: uczniowie I-III klasy (25 gr.) i przedszkola (25 gr.). Łącznie zrekrutowanych zostanie 500 dzieci. O projekcie: Celem projektu jest: –  zwiększenie akceptowalności wilka i jego znaczenia dla lokalnego ekosystemu wśród 500 dzieci z woj. podlaskiego do 31.07.2015 – wyrobienie praktycznych nawyków ochrony lokalnej fauny i flory wśród 500 dzieci z woj. podlaskiego do 31.07.2015. Działania: 1) organizacja dwóch konferencji, 2) stworzenie narzędzi edukacyjnych  nt. ochrony różnorodności biologicznej w woj. podlaskim na podstawie wilka: 3) konkurs „Mistrzowie ekologii” złożony z 10 kategorii. 6 zwycięskich grup wygra dla swojej szkoły wycieczkę do ZOO w W-wie a pozostali otrzymają ekologiczne gry edukacyjne 4) stworzenie 50 szt. zestawu „mini arboretum”: do ogródka i na balkon  x 25 szt. (zawierające nasiona/sadzonki, zestaw do pielęgnacji i książki. 5) Przeprowadzenie 100 warsztatów z ekspertami nt. bioróżnorodności i ochrony wilka (w podmiocie każdej grupy odbędą się dwa  2-godz. warsztaty). Trwałość projektu zapewni zdobyta wiedza podczas projektu oraz stworzone i przekazane materiały edukacyjne, które wykorzystywać będą mogły kolejne roczniki dzieci. Biuro Projektu L I D E R: Polskie  Stowarzyszenie  Doradcze i  Konsultingowe, ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok, Tel./fax. 85 652 61 07, e-mail: akademia.przyrody@polskiestowarzyszenie.pl PARTNER: Towarzystwo  Amicus, ul. Brukowa 28 lok. 8, 15-889 Białystok Tel./fax. +48 (85) 653 77 53, e-mail: eurobialystok@bia.pl Bliższe informacje znajdziecie Państwo na  stronie: www.akademiaprzyrody.eu
Bądź aktywny
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie    Tytuł projektu ,,Bądź aktywny” – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa  Okres realizacji projektu Od 01.01.2012 do 30.09.2013  Grupa docelowa Projekt skierowany jest do: – rolników oraz domowników rolników posiadających ubezpieczenie w KRUS – zamieszkujących na terenie powiatu sokólskiego (w pierwszej kolejności gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Suchowola – priorytetowo będą traktowane kobiety – osoby z motywacją do pracy  Formy wsparcia realizowane w projekcie i terminy rekrutacji I termin  II-IV.2012 – specjalista ds. gastronomii (kucharz) – 100 godzin (w tym 70 godzin praktycznych) + prawo jazdy kat. B – kurs prawa jazdy kat. C -50 godzin ( w tym 30 godzin praktycznych) + kwalifikacja wstępna przyspieszona – 140 godzin ( 10 godzin praktyki, w tym w warunkach specjalnych) II termin VII – IX.2012 – pracownik recepcji – 120 godzin ( w tym 50 godzin praktycznych) + prawo jazdy kat. B – sprzedawca magazynier z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej – 120 godzin (w tym 50 godzin praktycznych) III termin XII.2012 – II.2013 – przedstawiciel handlowy – 120 godzin + prawo jazdy kat. B – operator koparko-ładowarki – 176 godzin ( w tym 60 godzin praktycznych) Dodatkowo uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, ubezpieczenie NNW. Kontakt: a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl
Bez barier
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw  Tytuł projektu ,,BEZ BARIER – zostań tłumaczem języka migowego”  Okres realizacji projektu Od 01.06.2012 do 31.12.2013 Grupa docelowa Projekt skierowany jest do: – osób pracujących  powyżej 18 roku życia, zatrudnionych (m.in. w jednostkach zobligowanych ustawowo do zapewnienia tłumacza) na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem kwalifikacji oraz uczestnictwem w kursie, poza godzinami pracy. – zamieszkujących na obszarze województwa podlaskiego. Formy wsparcia realizowane w projekcie Kurs języka migowego – I stopień podstawowy (60 godzin) – II stopień  doskonalący (60 godzin) Warsztaty z komunikacji interpersonalnej (24 godziny/1 grupę) Certyfikacja T1 (o certyfikat może się ubiegać osoba, która ukończyła kurs języka migowego I i II stopnia i uzyskała stosowne zaświadczenia potwierdzające zdobyte umiejętności). Panel indywidualny – praktyczne sprawdzenie umiejętności komunikowania się w języku migowym . Dodatkowo uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, serwis kawowy, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu na egzamin certyfikujący do Warszawy. Ponadto wsparcie szkoleniowe będzie realizowane na terenie powiatów, z których pochodzą uczestnicy projektu. Terminy rekrutacji –  VI – VIII.2012r –  XI.2012r – I. 2013r Dowiedz się więcej na: www.tlumaczmigowego.pl Kontakt: m.frankowska@polskiestowarzyszenie.pl
Klub Integracji Społecznej w Łapach i Zabłudowie
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Tytuł projektu Klub Integracji Społecznej w Łapach i Zabłudowie Okres realizacji projektu Od 01.03.2012 do 31.05.2014 Grupa docelowa Projekt skierowany jest do osób spełniających kryteria: – mieszkańcy gmin Łapy, Zabłudów, Wasilków w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), którzy są: – osobami bezrobotnymi lub – osobami  korzystającymi z pomocy MOPS Formy wsparcia realizowane w projekcie i terminy rekrutacji REKRUTACJA I w terminie 15.04 – 31.05.2012 – pracownik biurowy/asystentka zarządu (120 godzin) + prawo jazdy kat. B (60 godzin) – pracownik gastronomii (120 godzin) + prawo jazdy kat. B (60 godzin) – prawo jazdy kat. C (50 godzin) + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godzin) REKRUTACJA II w terminie 01.10 –  30.11.2012 – sprzedawca magazynier z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej (120 godzin) – pracownik gastronomii (120 godzin) + prawo jazdy kat. B (60godzin) – kurs spawacza metodą TIG (128 godzin) MAG (171 godzin) REKRUTACJA III w terminie 01.06-31.07.2012 – pracownik biurowy/asystentka zarządu (120 godzin) + prawo jazdy kat. B (60 godzin) – pracownik gastronomii (120 godzin) + prawo jazdy kat. B (60 godzin) – prawo jazdy kat. C (50 godzin) + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godzin) REKRUTACJA IV w terminie 01.10 – 30.11.2013 – pracownik budowlany z obsługą koparko-ładowarki (176 godzin) i drobnego sprzętu budowlanego (132 godziny) – kurs spawacza metodą TIG (128 godzin) MAG (171 godzin) Uczestnicy otrzymają również wsparcie doradcy zawodowego  oraz wsparcie psychologiczne. Ponadto uczestnicy szkoleń pracownik biurowy/asystentka zarządu oraz pracownik gastronomii skorzystają z 4 miesięcznych staży zawodowych. Dodatkowo zapewniamy: – materiały szkoleniowe – ubezpieczenie NNW -catering – wynagrodzenie stażowe – zwrot kosztów dojazdu na staże. Kontakt: a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl
Podlaski Inkubator Biznesu
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Tytuł projektu Podlaski Inkubator Biznesu Okres realizacji projektu Od 01.12.2010 do 30.11.2012 Grupa docelowa Projekt skierowany jest do: Osób fizycznych, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie jednego roku przed przystąpieniem do projektu. Priorytetowo w projekcie traktowane będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: – osoby bezrobotne – osoby długotrwale bezrobotne (osoby bez zatrudnienia przez okres min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat) – osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu – osoby powyżej 50 roku życia – osoby poniżej 24 roku życia – kobiety – osoby niepełnosprawne – osoby zamieszkujące w gminach wiejskich zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach nie związanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą – rolnicy. Formy wsparcia realizowane w projekcie – kompleksowe wsparcie w postaci: szkoleń-80h – bezzwrotna dotacja  inwestycyjna do 25 tyś zł. dla 40 osób – wsparcie pomostowe, – identyfikacja predyspozycji zawodowych i ustalenie ścieżki rozwoju zawodowego   Kontakt: kgrochowska@polskiestowarzyszenie.pl
Klub Integracji Społecznej w Łapach
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekt skierowany jest do 90 osób z terenu gmin Łapy, Zabłudów, Wasilków, Bielsk Podlaski- miasto, Turośń Kościelna pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy. W projekcie mogą wziąć udział m.in. osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne. Grupa docelowa jest zgodna z art.7 ustawy o pomocy socjalnej (Dz.U. z 2004r.) W ramach projektu organizujemy wsparcie doradczo-szkoleniowe: – kurs prawo jazdy kat.B – kurs prawo jazdy kat.C + kurs kwalifikacji wstępnej – kurs pracownika administracyjno-biurowego – kurs profesjonalnego pracownika gastronomii „Kucharz- pracownia kulinarna” – kurs sprzedawca-magazynier z obsługą wózków widłowych Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szansa na integrację
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym   Tytuł projektu Szansa na integrację Okres realizacji projektu Od 01.10.2011 do 31.10.2013 r. Grupa docelowa Projekt skierowany jest do: – osób niepełnosprawnych z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, – osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, które zamieszkują na terenie Białegostoku oraz powiatu białostockiego Formy wsparcia realizowane w projekcie Pracownik ochrony – 248 godzin dla grupy 15 osobowej. Pomoc księgowej – podstawy rachunkowości 120 godzin. Kucharz – 222 godziny dla grupy 15 osobowej. Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej – 155 godzin. Rezultatem odbycia szkoleń zawodowych jest zdobycie nowych kwalifikacji przygotowujących beneficjentów ostatecznych do odbycia staży i znalezienia pracy w ww. zawodach. Po szkoleniach zawodowych 80% uczestników zostanie skierowanych do odbycia trzymiesięcznych staży zawodowych Kontakt: m.frankowska@polskiestowarzyszenie.pl
Nowe kwalifikacje - nowe możliwości - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Tytuł projektu Nowe kwalifikacje- nowe możliwości- szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa Okres realizacji projektu 01.05.2013r.- 30.04.2015r. Grupa docelowa Projekt skierowany jest do: osób chcących odejść z rolnictwa (rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domownicy) z obszaru województwa podlaskiego, spełniający poniższe kryteria: – ubezpieczeni w KRUS, – zamieszkujący w gminie wiejskiej, miejsko- wiejskiej lub w mieście do 25 tys mieszkańców, – wykonujący działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do Projektu składają oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, Formy wsparcia realizowane w projekcie – indywidualne doradztwo określające predyspozycje zawodowe- 2godz/os, – szkolenie kierowca ciężarówki- kat. C- 50 godz szkolenia + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C- 140 godz szkolenia, – kierowca autobusu kat. D- 80 godz szkolenia + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D- 140 godz szkolenia, – Przedstawiciel handlowy- 80 godz szkolenia + kurs prawa jazdy kat. B- 60 godz szkolenia, – Kucharz- 120 godz szkolenia + kurs prawa jazdy kat. B- 60 godz szkolenia, – Monter/ka urządzeń energii odnawialnej- 120 godz szkoleń, – catering, – zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, – ubezpieczenie NNW, – materiały szkoleniowe, Kontakt: kgrochowska@polskiestowarzyszenie.pl
Kierunek Kariera
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu „Kierunek Kariera” Okres realizacji projektu 01.05.2013r.- 31.05.2014r. Grupa docelowa W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno- prawnej, zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego, które posiadają co najwyżej wykształcenie ponadgimnazjalne. Formy wsparcia realizowane w projekcie – kierowca autobusu- kat. D- 80 godz szkolenia + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D- 140 godz szkolenia, – kierowca samochodu ciężarowego- kat. C- 50 godz szkolenia + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C- 140 godz szkolenia, – spedytor- 96 godz zajęć teoretyczno- praktycznych + kurs prawa jazdy kat. B- 60 godz szkolenia, – przedstawiciel handlowy- 96 godz zajęć teoretyczno- praktycznych + kurs prawa jazdy kat. B- 60 godz szkolenia, – ubezpieczenie NNW, – catering, Kontakt: a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl
Sukces w edukacji dla każdego
Grupa docelowa Projekt skierowany jest  do uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 w Białymstoku z klas IV – VI. O projekcie: Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 14 uczniów z klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 30 w Białymstoku poprzez indywidualne wsparcie m. in.: doradztwo, zajęcia pozalekcyjne  i  pozaszkolne. Korzyści dla uczestników szkoleń: Uczestnicy szkoleń mają możliwość uczestniczenia w: – specjalistycznym doradztwie psychologiczno-pedagogicznym, – warsztatach krasomówczych; – zbiorowych wyjściach do kina, teatru, filharmonii, – zajęciach matematycznych z wykorzystaniem technologii ICT  oraz  oprogramowania  do nauki matematyki w formie gier i zabaw, – zajęciach językowych wykorzystujących interaktywne metody nauczania, – zajęciach ekologicznych, podnoszących świadomość i ekspresję kulturową, – zajęciach artystycznych, – sportowych (sztuki walki, taniec), – kursie projektowania i szycia, – zielonej szkole: 5- dniowych warsztatach w terenie, projektodawca zapewnia: transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie. Metody szkoleniowe: Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod szkoleniowych, tj.: – przekaz multimedialny – programy komputerowe – nauka oparta jest głównie na ćwiczeniach praktycznych – każdy z bloków tematycznych wzbogacony jest ćwiczeniami warsztatowymi pozwalającymi na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Trenerzy/wykładowcy stanowią zespół specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i kompetencjach, dysponujący głęboką wiedzą merytoryczną i umiejętnościami dydaktycznymi . Działania: Zadanie 1 – Doradztwo psychologiczno – pedagogiczne (w okresie:  III 2014  – VI 2015r. bez okresu wakacji) realizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 30 w Białymstoku z wykorzystaniem oprogramowania  Biofeedback zakupionego w ramach Projektu . Zadanie 2 – Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (w okresie:  III 2014  – VI 2015r) realizowane w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów placówki. Wartość dodana: zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, wzrost zainteresowań, ukazanie alternatywnych metod nauki, wzrost motywacji do nauki, wzrost samooceny, wyrównanie szans edukacyjnych i dysproporcji  w wynikach nauczania, poprawa wyników egzaminacyjnych względem innych szkół województwa podlaskiego. Dokumenty rekrutacyjne 1. Kwestionariusz  zgłoszeniowy 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 3. Oświadczenie uczestnika 4. Regulamin rekrutacji do projektu Adres biura projektu: POLSKIE    STOWARZYSZENIE    DORADCZE    I    KONSULTINGOWE 15-091 Białystok ul. Rynek Kościuszki 2 tel., fax.   85 652 61  07 e-mail: biurozarzadu@polskiestowarzyszenie.pl Rekrutacja  uczestników prowadzona jest w formie osobistych zgłoszeń w SP nr 30 lub biurze projektu w terminie do 28 marca 2014r.