PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W trakcie realizacji oraz zrealizowane

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów ze środków UE w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty te w bezpośredni sposób wspierają budowę postaw przedsiębiorczych, promują spójność gospodarczą i społeczną, ale także dają możliwość podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych osobom pracującym, bezrobotnym, niepełnosprawnym. Od początku działalności zrealizowaliśmy wiele projektów, za każdym razem zakończonych dużym sukcesem, dlatego nie ustajemy w realizacji nowych i ciekawszych.

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe oferuje Państwu także kompleksowe przygotowanie projektów obejmujące:

  • opracowania założeń projektu,
  • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
  • wsparcie na etapie realizacji oraz rozliczenie projektu.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz prowadzoną działalnością gospodarczą  zapraszamy do zarejestrowania się w bazie trenerów i ekspertów  Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego.

W TRAKCIE REALIZACJI.

W stronę aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej oraz umożliwienie znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku oraz powiatu białostockiego do 30.04.2019 roku poprzez przygotowanie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, realizację warsztatów rozwoju społeczno-osobistego, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, kursów zawodowych oraz staży zawodowych.

W stronę aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej oraz umożliwienie znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku oraz powiatu białostockiego do 30.04.2019 roku poprzez przygotowanie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, realizację warsztatów rozwoju społeczno-osobistego, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, kursów zawodowych oraz staży zawodowych.

SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018r.,  który zostanie osiągnięty poprzez  realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018r., który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

„Małymi krokami- wielospecjalistyczne usprawnienie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie”

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności rozwoju psychicznego i fizycznego, wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i społecznych oraz poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 58 uczniów/uczennic niepełnosprawnych intelektualnie, a także wzrost kwalifikacji zawodowych 26 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 11 w Białymstoku do 30.11.2018 roku.

„Małymi krokami- wielospecjalistyczne usprawnienie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie”

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności rozwoju psychicznego i fizycznego, wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i społecznych oraz poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 58 uczniów/uczennic niepełnosprawnych intelektualnie, a także wzrost kwalifikacji zawodowych 26 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 11 w Białymstoku do 30.11.2018 roku.

„E-edukacja szansą na lepszy rozwój i przyszłość ucznia SP Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku"

Celem głównym projektu zwiększenie możliwości rozwoju kompetencji informatycznych, matematycznych, posługiwania się językiem angielskim i poprawa wymowy oraz poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 200 uczniów/uczennic, a także wzrost kwalifikacji zawodowych 20 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku do 28.02.2018 roku.

„E-edukacja szansą na lepszy rozwój i przyszłość ucznia SP Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku"

Celem głównym projektu zwiększenie możliwości rozwoju kompetencji informatycznych, matematycznych, posługiwania się językiem angielskim i poprawa wymowy oraz poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 200 uczniów/uczennic, a także wzrost kwalifikacji zawodowych 20 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku do 28.02.2018 roku.

Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II

W ramach programu udzielane są nisko-oprocentowane pożyczki na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Program skierowany jest do: Studentów – ostatniego roku studiów wyższych, niepracujących i niedokonywujących innej pracy zarobkowej Absolwentów – szkół średnich i uczelni wyższych, pozostających bez pracy (do 48 miesięcy od dnia uzyskania dyplomu) Osób bezrobotnych – zarejestrowanych.

Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II

W ramach programu udzielane są nisko-oprocentowane pożyczki na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Program skierowany jest do: Studentów – ostatniego roku studiów wyższych, niepracujących i niedokonywujących innej pracy zarobkowej Absolwentów – szkół średnich i uczelni wyższych, pozostających bez pracy (do 48 miesięcy od dnia uzyskania dyplomu) Osób bezrobotnych – zarejestrowanych.

ZREALIZOWANE.

Eko inicjatywy: działamy i chronimy

Projekt „Eko inicjatywy: działamy i chronimy” finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w ramach programu „Edukacja ekologiczna” skupia 19 obywatelskich inicjatyw ekologicznych z obszaru województwa podlaskiego i warmińsko- mazurskiego. Inicjatywy zgłoszone zostały przez grupy formalne (stowarzyszenia, fundacje) oraz grupy nieformalne, które kierowane chęcią dbania o środowisko naturalne działają na rzecz ochrony przyrody.

Okres realizacji projektu: 01.05.2015 do 30.05.2016

Zakres tematyczny inicjatyw:

• czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków (5 inicjatyw)
• ochrona ex situ zagrożonych gatunków (2 inicjatywy)
• lokalny monitoring przyrodniczy (5 inicjatyw)
• budowa i modernizacja malej infrastruktury turystycznej/ edukacyjnej (8)
•  zachowanie i pielęgnacja cennych alei przyrodniczych (3)
•  zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie młodych zbiorników wodnych (1)
•  rozwój ogrodów/ parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym (3)
• modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (1)
•  usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych (3)
• renaturyzacja/ rekultywacja obszarów zdegradowanych przez człowieka (3)

 

W ramach projektu „Eko inicjatywy: działamy i chronimy” realizowane są następujące inicjatywy:
1. Dworski Park Przyrodniczy, gm. Świętajno, woj. warmińsko- mazurskie
2. Pielęgnacja Alei Browskiej w Białowieży, gm. Białowieża, woj. podlaskie
3. Zagospodarowanie miejskiego terenu zielenią przy ulicach Świerkowej, Ks. J. Grajewskiego i Sosnowej, gm. M. Kolno, woj. podlaskie
4. Ogród pięknem i oddechem natury, gm. Ełk, woj. warmińsko -mazurskie
5. Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych „Mikołajówka”, gm. Szypliszki, woj. podlaskie
6. Monitoring śmiertelności ssaków na drogach publicznych  Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, gm. Czarna Białostocka, woj. podlaskie
7. Sprzątanie Biebrzy, gm. Goniądz, woj. podlaskie
8. Podwodne sprzątanie Jeziora Legińskiego w gminie Reszel, gm. Reszel, woj. warmińsko – mazurskie
9. Plenerowy Kącik Sanitarny, gm. Jonkowo, woj. warmińsko- mazurskie
10. Szlak Konny Pojezierza Ełckiego, gm. Ełk, woj. warmińsko – mazurskie
11. Czynna Ochrona Muraw Kserotermicznych na Obszarze Natura 2000 „Murawy w Haćkach”, gm. Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
12. Jestem z Tobą Przyrodo, gm. Zbójna, woj. podlaskie
13. Eko Harce, gm. Gródek, woj. podlaskie
14. Edukacja ekologiczna i ochrona zasobów przyrodniczych – aktywizacja mieszkańców okolic Lasu Turczyńskiego, gm. M. Białystok, woj. podlaskie
15. Ptasia Jadłodajnia, gm. Zbójna, woj. podlaskie
16. Aleja Klonowa w krajobrazie gminy Jonkowo, gm. Jonkowo, woj. warmińsko – mazurskie
17. Eko Stacja Sycze, gm. Nurzec, woj. podlaskie
18. Przywróćmy dawny urok wsi, gm. Nasielsk, woj. mazowieckie
19. Monitoring sów i edukacja przyrodnicza na terenie miasta Białegostoku, gm. M. Białystok, woj. podlaskie

Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników

Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia pracujących.

Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.

Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności.

Celem głównym projektu jest zwiększenie adaptacyjności 15 przedsiębiorstw i 60 pracowników działu HR poprzez analizę potrzeb, doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania zmianą w HR. Celami szczegółowymi projektu jest okreśelnie wiedzy kadry zarządzającej w zakresie potrzeb wprowadzania zmian wynikających z badania analizy potrzeb, jak również wzrost wiedzy pracowników działów HR i kadry zarządzającej, oraz zwiększenie możliwości reagowania przedsiębiorstw na zmiany.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

1. Szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstwa, której celem jest określenie poziomu wiedzy kadry zarządzającej w zakresie potrzeb wprowadzania zmian. Wywiad dotyczyć będzie  działalności firmy, zarządzania w firmie, otoczenia gospodarczego, trendów rozwojowych i zmian gospodarczych z uwzględnieniem nacisku na działy HR. Na podstawie wywiadów określone zostaną potrzeby szkoleniowe przedsiębiorstw.

2. Indywidualne doradztwo w zakresie rozwiązań w działach HR oraz dostosowania rozwiązań do specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Doradztwo w przedsiębiorstwach w działach HR ma na celu dostosowanie rozwiązań do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Wynikiem będzie opracowanie strategii HR (ZZL) określającej wszystkie działania podejmowane w organizacjach, których zadaniem jest wspieranie procesu rekrutacji, selekcji, doskonalenia kwalifikacji i motywacji pracowników z nastawieniem na zmiany
w organizacji. Pomoc doradcy będzie m.in. w analizie kulturalno-organizacyjnej, analizie potencjału pracowników, rekrutacji pracowników, motywowania, polityki rozwoju i szkoleń.

3. Szkolenia kadry zarządzającej i pracowników działu HR w zakresie zarządzania zmianą.

Szkolenia kadry zarządzającej i pracowników działu HR, dotyczyć będą rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zmian. Proponowane tematy szkoleń: strategie firmy
z uwzględnieniem reagowania na zmiany, zmiana motywacji pracowników, komunikowanie zmian rzeczowych, kadrowych, elastyczne formy zatrudnienia i elastyczność wynagrodzeń, system ocen pracowniczych (SOP). Szczegółowa tematyka określona po analizie pogłębionych potrzeb.

Uczestnicy szkoleń mają zapewniony nocleg, materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach.

Podlaska Akademia Przyrody

Projekt „Podlaska akademia przyrody” korzysta z dofinansowania w kwocie  452 628,00 PLN
pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Tytuł projektu
„Podlaska akademia przyrody”
Okres realizacji projektu
Od 01.07.2014r.  do 31.07.2015r.
Biura projektu
L I D E R:
Polskie  Stowarzyszenie  Doradcze i  Konsultingowe, ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok,
Tel./fax. 85 652 61 07, e-mail: biurozarzadu@polskiestowarzyszenie.pl

PARTNER:
Towarzystwo  Amicus, ul. Brukowa 28 lok. 8, 15-889 Białystok
Tel./fax. +48 (85) 653 77 53, e-mail: eurobialystok@bia.pl

Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I – III szkół podstawowych jak również do pozostałych grup odbiorców (pośrednich) jak najbliższe otoczenie dzieci (rodzina, szkoła) czy regionalne społeczeństwo i władze samorządowe.
W ramach projektu zostanie objętych wsparciem 50 grup 10-os. złożonych z dzieci, mieszkańców woj. podlaskiego w podziale  na szkoły podstawowe: uczniowie I-III klasy (25 gr.) i przedszkola (25 gr.). Łącznie zrekrutowanych zostanie 500 dzieci.

O projekcie:
Celem projektu jest:
–  zwiększenie akceptowalności wilka i jego znaczenia dla lokalnego ekosystemu wśród 500 dzieci z woj. podlaskiego do 31.07.2015
– wyrobienie praktycznych nawyków ochrony lokalnej fauny i flory wśród 500 dzieci z woj. podlaskiego do 31.07.2015.

Działania:

1) organizacja dwóch konferencji,
2) stworzenie narzędzi edukacyjnych  nt. ochrony różnorodności biologicznej w woj. podlaskim na podstawie wilka:
3) konkurs „Mistrzowie ekologii” złożony z 10 kategorii. 6 zwycięskich grup wygra dla swojej szkoły wycieczkę do ZOO w W-wie a pozostali otrzymają ekologiczne gry edukacyjne
4) stworzenie 50 szt. zestawu „mini arboretum”: do ogródka i na balkon  x 25 szt. (zawierające nasiona/sadzonki, zestaw do pielęgnacji i książki.
5) Przeprowadzenie 100 warsztatów z ekspertami nt. bioróżnorodności i ochrony wilka (w podmiocie każdej grupy odbędą się dwa  2-godz. warsztaty).

Trwałość projektu zapewni zdobyta wiedza podczas projektu oraz stworzone i przekazane materiały edukacyjne, które wykorzystywać będą mogły kolejne roczniki dzieci.
Biuro Projektu
L I D E R:
Polskie  Stowarzyszenie  Doradcze i  Konsultingowe, ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok,
Tel./fax. 85 652 61 07, e-mail: akademia.przyrody@polskiestowarzyszenie.pl
PARTNER:
Towarzystwo  Amicus, ul. Brukowa 28 lok. 8, 15-889 Białystok
Tel./fax. +48 (85) 653 77 53, e-mail: eurobialystok@bia.pl

Bliższe informacje znajdziecie Państwo na  stronie:
www.akademiaprzyrody.eu

Bądź aktywny

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

 

 Tytuł projektu
,,Bądź aktywny” – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa
 Okres realizacji projektu
Od 01.01.2012 do 30.09.2013

 Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do:
– rolników oraz domowników rolników posiadających ubezpieczenie w KRUS
– zamieszkujących na terenie powiatu sokólskiego (w pierwszej kolejności gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Suchowola
– priorytetowo będą traktowane kobiety
– osoby z motywacją do pracy

 Formy wsparcia realizowane w projekcie i terminy rekrutacji
I termin  II-IV.2012
– specjalista ds. gastronomii (kucharz) – 100 godzin (w tym 70 godzin praktycznych) + prawo jazdy kat. B
– kurs prawa jazdy kat. C -50 godzin ( w tym 30 godzin praktycznych) + kwalifikacja wstępna przyspieszona – 140 godzin ( 10 godzin praktyki, w tym w warunkach specjalnych)

II termin VII – IX.2012
– pracownik recepcji – 120 godzin ( w tym 50 godzin praktycznych) + prawo jazdy kat. B
– sprzedawca magazynier z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej – 120 godzin (w tym 50 godzin praktycznych)

III termin XII.2012 – II.2013
– przedstawiciel handlowy – 120 godzin + prawo jazdy kat. B
– operator koparko-ładowarki – 176 godzin ( w tym 60 godzin praktycznych)
Dodatkowo uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, ubezpieczenie NNW.

Kontakt: a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl

Bez barier

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 Tytuł projektu
,,BEZ BARIER – zostań tłumaczem języka migowego”
 Okres realizacji projektu
Od 01.06.2012 do 31.12.2013

Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do:
– osób pracujących  powyżej 18 roku życia, zatrudnionych (m.in. w jednostkach zobligowanych ustawowo do zapewnienia tłumacza) na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem kwalifikacji oraz uczestnictwem w kursie, poza godzinami pracy.
– zamieszkujących na obszarze województwa podlaskiego.

Formy wsparcia realizowane w projekcie
Kurs języka migowego
– I stopień podstawowy (60 godzin)
– II stopień  doskonalący (60 godzin)
Warsztaty z komunikacji interpersonalnej (24 godziny/1 grupę)
Certyfikacja T1 (o certyfikat może się ubiegać osoba, która ukończyła kurs języka migowego I i II stopnia i uzyskała stosowne zaświadczenia potwierdzające zdobyte umiejętności).
Panel indywidualny – praktyczne sprawdzenie umiejętności komunikowania się w języku migowym .
Dodatkowo uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, serwis kawowy, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu na egzamin certyfikujący do Warszawy. Ponadto wsparcie szkoleniowe będzie realizowane na terenie powiatów, z których pochodzą uczestnicy projektu.

Terminy rekrutacji
–  VI – VIII.2012r
–  XI.2012r – I. 2013r

Dowiedz się więcej na: www.tlumaczmigowego.pl

Kontakt: m.frankowska@polskiestowarzyszenie.pl

Klub Integracji Społecznej w Łapach i Zabłudowie

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Tytuł projektu

Klub Integracji Społecznej w Łapach i Zabłudowie

Okres realizacji projektu
Od 01.03.2012 do 31.05.2014
Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do osób spełniających kryteria:
– mieszkańcy gmin Łapy, Zabłudów, Wasilków w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), którzy są:
– osobami bezrobotnymi
lub
– osobami  korzystającymi z pomocy MOPS

Formy wsparcia realizowane w projekcie i terminy rekrutacji
REKRUTACJA I w terminie 15.04 – 31.05.2012
– pracownik biurowy/asystentka zarządu (120 godzin) + prawo jazdy kat. B (60 godzin)
– pracownik gastronomii (120 godzin) + prawo jazdy kat. B (60 godzin)
– prawo jazdy kat. C (50 godzin) + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godzin)
REKRUTACJA II w terminie 01.10 –  30.11.2012
– sprzedawca magazynier z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej (120 godzin)
– pracownik gastronomii (120 godzin) + prawo jazdy kat. B (60godzin)
– kurs spawacza metodą TIG (128 godzin) MAG (171 godzin)
REKRUTACJA III w terminie 01.06-31.07.2012
– pracownik biurowy/asystentka zarządu (120 godzin) + prawo jazdy kat. B (60 godzin)
– pracownik gastronomii (120 godzin) + prawo jazdy kat. B (60 godzin)
– prawo jazdy kat. C (50 godzin) + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godzin)
REKRUTACJA IV w terminie 01.10 – 30.11.2013
– pracownik budowlany z obsługą koparko-ładowarki (176 godzin) i drobnego sprzętu budowlanego (132 godziny)
– kurs spawacza metodą TIG (128 godzin) MAG (171 godzin)

Uczestnicy otrzymają również wsparcie doradcy zawodowego  oraz wsparcie psychologiczne. Ponadto uczestnicy szkoleń pracownik biurowy/asystentka zarządu oraz pracownik gastronomii skorzystają z 4 miesięcznych staży zawodowych.
Dodatkowo zapewniamy:
– materiały szkoleniowe
– ubezpieczenie NNW
-catering
– wynagrodzenie stażowe
– zwrot kosztów dojazdu na staże.

Kontakt: a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl

Podlaski Inkubator Biznesu

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Tytuł projektu

Podlaski Inkubator Biznesu

Okres realizacji projektu

Od 01.12.2010 do 30.11.2012

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do:

Osób fizycznych, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie jednego roku przed przystąpieniem do projektu.

Priorytetowo w projekcie traktowane będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
– osoby bezrobotne
– osoby długotrwale bezrobotne (osoby bez zatrudnienia przez okres min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat)
– osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
– osoby powyżej 50 roku życia
– osoby poniżej 24 roku życia
– kobiety
– osoby niepełnosprawne
– osoby zamieszkujące w gminach wiejskich zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach nie związanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą
– rolnicy.

Formy wsparcia realizowane w projekcie

– kompleksowe wsparcie w postaci: szkoleń-80h
– bezzwrotna dotacja  inwestycyjna do 25 tyś zł. dla 40 osób
– wsparcie pomostowe,
– identyfikacja predyspozycji zawodowych i ustalenie ścieżki rozwoju zawodowego

 

Kontakt: kgrochowska@polskiestowarzyszenie.pl

Klub Integracji Społecznej w Łapach

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt skierowany jest do 90 osób z terenu gmin Łapy, Zabłudów, Wasilków, Bielsk Podlaski- miasto, Turośń Kościelna pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy. W projekcie mogą wziąć udział m.in. osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne. Grupa docelowa jest zgodna z art.7 ustawy o pomocy socjalnej (Dz.U. z 2004r.)

W ramach projektu organizujemy wsparcie doradczo-szkoleniowe:
– kurs prawo jazdy kat.B
– kurs prawo jazdy kat.C + kurs kwalifikacji wstępnej
– kurs pracownika administracyjno-biurowego
– kurs profesjonalnego pracownika gastronomii „Kucharz- pracownia kulinarna”
– kurs sprzedawca-magazynier z obsługą wózków widłowych

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szansa na integrację

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Tytuł projektu

Szansa na integrację
Okres realizacji projektu

Od 01.10.2011 do 31.10.2013 r.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do:
– osób niepełnosprawnych z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
– osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, które zamieszkują na terenie Białegostoku oraz powiatu białostockiego

Formy wsparcia realizowane w projekcie

Pracownik ochrony – 248 godzin dla grupy 15 osobowej.
Pomoc księgowej – podstawy rachunkowości 120 godzin.
Kucharz – 222 godziny dla grupy 15 osobowej.
Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej – 155 godzin.
Rezultatem odbycia szkoleń zawodowych jest zdobycie nowych kwalifikacji przygotowujących beneficjentów ostatecznych do odbycia staży i znalezienia pracy w ww. zawodach.
Po szkoleniach zawodowych 80% uczestników zostanie skierowanych do odbycia trzymiesięcznych staży zawodowych

Kontakt: m.frankowska@polskiestowarzyszenie.pl

Nowe kwalifikacje - nowe możliwości - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Tytuł projektu
Nowe kwalifikacje- nowe możliwości- szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa
Okres realizacji projektu
01.05.2013r.- 30.04.2015r.
Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do:
osób chcących odejść z rolnictwa (rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domownicy) z obszaru województwa podlaskiego, spełniający poniższe kryteria:
– ubezpieczeni w KRUS,
– zamieszkujący w gminie wiejskiej, miejsko- wiejskiej lub w mieście do 25 tys mieszkańców,
– wykonujący działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do Projektu składają oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej,
Formy wsparcia realizowane w projekcie
– indywidualne doradztwo określające predyspozycje zawodowe- 2godz/os,
– szkolenie kierowca ciężarówki- kat. C- 50 godz szkolenia + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C- 140 godz szkolenia,
– kierowca autobusu kat. D- 80 godz szkolenia + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D- 140 godz szkolenia,
– Przedstawiciel handlowy- 80 godz szkolenia + kurs prawa jazdy kat. B- 60 godz szkolenia,
– Kucharz- 120 godz szkolenia + kurs prawa jazdy kat. B- 60 godz szkolenia,
– Monter/ka urządzeń energii odnawialnej- 120 godz szkoleń,
– catering,
– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
– ubezpieczenie NNW,
– materiały szkoleniowe,

Kontakt: kgrochowska@polskiestowarzyszenie.pl

Kierunek Kariera

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Tytuł projektu
„Kierunek Kariera”
Okres realizacji projektu
01.05.2013r.- 31.05.2014r.
Grupa docelowa
W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno- prawnej, zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego, które posiadają co najwyżej wykształcenie ponadgimnazjalne.
Formy wsparcia realizowane w projekcie
– kierowca autobusu- kat. D- 80 godz szkolenia + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D- 140 godz szkolenia,
– kierowca samochodu ciężarowego- kat. C- 50 godz szkolenia + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C- 140 godz szkolenia,
– spedytor- 96 godz zajęć teoretyczno- praktycznych + kurs prawa jazdy kat. B- 60 godz szkolenia,
– przedstawiciel handlowy- 96 godz zajęć teoretyczno- praktycznych + kurs prawa jazdy kat. B- 60 godz szkolenia,
– ubezpieczenie NNW,
– catering,
Kontakt: a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl

Sukces w edukacji dla każdego

Grupa docelowa
Projekt skierowany jest  do uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 w Białymstoku z klas IV – VI.
O projekcie:
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 14 uczniów z klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 30 w Białymstoku poprzez indywidualne wsparcie m. in.: doradztwo, zajęcia pozalekcyjne  i  pozaszkolne.
Korzyści dla uczestników szkoleń:
Uczestnicy szkoleń mają możliwość uczestniczenia w:
– specjalistycznym doradztwie psychologiczno-pedagogicznym,
– warsztatach krasomówczych;
– zbiorowych wyjściach do kina, teatru, filharmonii,
– zajęciach matematycznych z wykorzystaniem technologii ICT  oraz  oprogramowania  do nauki matematyki w formie gier i zabaw,
– zajęciach językowych wykorzystujących interaktywne metody nauczania,
– zajęciach ekologicznych, podnoszących świadomość i ekspresję kulturową,
– zajęciach artystycznych,
– sportowych (sztuki walki, taniec),
– kursie projektowania i szycia,
– zielonej szkole: 5- dniowych warsztatach w terenie, projektodawca zapewnia: transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie.
Metody szkoleniowe:
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod szkoleniowych, tj.:
– przekaz multimedialny
– programy komputerowe
– nauka oparta jest głównie na ćwiczeniach praktycznych
– każdy z bloków tematycznych wzbogacony jest ćwiczeniami warsztatowymi pozwalającymi na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Trenerzy/wykładowcy stanowią zespół specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych
i kompetencjach, dysponujący głęboką wiedzą merytoryczną i umiejętnościami dydaktycznymi .

Działania:
Zadanie 1 – Doradztwo psychologiczno – pedagogiczne
(w okresie:  III 2014  – VI 2015r. bez okresu wakacji) realizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 30 w Białymstoku z wykorzystaniem oprogramowania  Biofeedback zakupionego w ramach Projektu .

Zadanie 2 – Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych

(w okresie:  III 2014  – VI 2015r) realizowane w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów
placówki.
Wartość dodana: zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, wzrost zainteresowań, ukazanie alternatywnych metod nauki, wzrost motywacji do nauki, wzrost samooceny, wyrównanie szans edukacyjnych i dysproporcji  w wynikach nauczania, poprawa wyników egzaminacyjnych względem innych szkół województwa podlaskiego.

Dokumenty rekrutacyjne
1. Kwestionariusz  zgłoszeniowy
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3. Oświadczenie uczestnika
4. Regulamin rekrutacji do projektu
Adres biura projektu:

POLSKIE    STOWARZYSZENIE    DORADCZE    I    KONSULTINGOWE

15-091 Białystok
ul. Rynek Kościuszki 2
tel., fax.   85 652 61  07
e-mail: biurozarzadu@polskiestowarzyszenie.pl

Rekrutacja  uczestników prowadzona jest w formie osobistych zgłoszeń w SP nr 30 lub biurze projektu w terminie do 28 marca 2014r.