Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w partnerstwie z Slovenski Gradbeni Grozd, Gospodarsko Interesno Zdruzenje realizuje projekt:

„Organizacja Szkoły Managera w celu kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych”

Głównym celem projektu jest sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia osób dorosłych, a także podniesienie jakości pracy i praktyk zaangażowanych organizacji, budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych co w efekcie zapewni umożliwienie transformacji i zmian prowadzących do poprawy każdej z organizacji.

 Okres realizacji Projektu: 01.03.2022r. – 28.02.2023r.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące zadania:

Zarządzanie projektem

Organizacja szkoły managera w Polsce

Organizacja szkoły managera w Słowenii

Upowszechnianie efektów projektu

Partner – upowszechnianie efektów projektu

 Kwota ryczałtowa dofinansowania projektu: 60 000 euro

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe in partnership with Slovenski Gradbeni Grozd, Gospodarsko Interesno Zdruzenje is implementing the project:

„Organization of the School of Managers for the purpose of vocational education and training of adults”

The main goal of the project is to meet the common needs and priorities in the field of education and training of adults, as well as to improve the quality of work and practices of the organizations involved, building the capacity of the organization in the field of international and intersectoral work, which in turn will enable transformation and changes leading to the improvement of each organization .

 Project implementation period: 01/03/2022. – 02/28/2023

The following tasks have been planned as part of the project:

Project management

Organization of a school for a manager in Poland

Organization of a school of management in Slovenia

Dissemination of the project’s effects

Partner – disseminating the effects of the project

Project co-financing lump sum: EUR 60,000

Good practice guide EN