KLASTRY

Koordynowane przez PSDiK

WSCHODNI KLASTER BUDOWLANY


Polski Klaster Budowlany to propozycja Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego dla przedsiębiorstw działających w sektorze budowlanym. Jest to nowoczesna formuła współpracy oraz wsparcia światów: biznesu i nauki. Polski Klaster Budowlany to klaster aspirujący do roli aktywizatora kooperacji, wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami, które go tworzą.

Polski Klaster Budowlany to oddolna inicjatywa przedsiębiorców, środowiska akademickiego oraz władz lokalnych. Jest to szczególnie istotne z uwagi na nadal obecną marginalizację regionu oraz trudności w zakresie konkurowania na regionalnych rynkach. Założeniem działania Klastra jest transfer innowacyjnych rozwiązań, rekomendacji pochodzących ze współpracy z ośrodkami naukowymi do biznesu, w celu promowania przedsiębiorczości oraz kreacji nowych usług i produktów. Klaster Budowlany kumuluje indywidualne potencjały, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować wspólnie przedsięwzięcia, którym nie moglibyśmy sprostać w pojedynkę.

Zapraszamy do współpracy:

Osoba kontaktowa:

Mariusz Wasilewski
tel. kom. 600 199 835
e-mail: m.wasilewski@polskiestowarzyszenie.pl

lub

665-850-248, 790-140-822

KLASTER MAREK TURYSTYCZNYCH POLSKI WSCHODNIEJ

Misją nowopowstałego podmiotu jest wspieranie podmiotów branży turystycznej i rekreacyjno-sportowej poprzez stworzenie trwałych ram dla szeroko zdefiniowanej współpracy, obejmującej transfer wiedzy, wymianę doświadczeń oraz budowanie i rozwijanie wspólnej oferty.

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe – lider przedsięwzięcia, świadome roli, jaką przypisuje się działaniom zmierzającym do przyśpieszenia rozwoju branży turystycznej – dostrzegło konieczność powołania podmiotu mogącego odegrać ważną funkcję w integracji oraz wsparciu instytucji i przedsiębiorców, do tej pory działających w konkurencji wobec siebie. Dostrzeżono również możliwość utorowania drogi dla wieloletniej współpracy oraz wytyczania – z uwzględnieniem interesów poszczególnych członków Klastra – wspólnych celów.

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej to inicjator ścisłej współpracy nauki i biznesu. Wiedza i kapitał intelektualny to recepta powstania i rozwoju nowoczesnych produktów kojarzonych z regionem. Działalność Klastra nakierowana jest również na ścisłe powiązania z otoczeniem naukowo – badawczym. Badania i analizy rynku wykorzystywane są do budowania stałej współpracy między gospodarką a instytucjami naukowymi.  Klaster czerpie z technologicznych rozwiązań i najnowszych osiągnięć nauki w celu opracowania i wdrożenia konkurencyjnej oferty.

Zapraszamy do współpracy:

Osoba kontaktowa:

Mariusz Wasilewski
tel. kom. 600 199 835
e-mail: m.wasilewski@polskiestowarzyszenie.pl

lub

665-850-248, 790-140-822

KLASTER INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU.

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu to przedsięwzięcie, które rozpoczęło działania mające na celu promocję idei klasteringu, zbudowania stałej platformy kooperacji pomiędzy światem biznesu i nauki. Cel ten – zdefiniowany jako wspólny mianownik dla działań podejmowanych w projekcie – zainicjował starania zmierzające do osiągnięcia skondensowanych usług doradczych, finansowych, szkoleniowych i marketingowych ze światem nauki.

W konsekwencji realizacji tak określonego celu, Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu jest inicjatywą, która czyni go liderem klasteringu we wschodniej części naszego kraju. Poprzez stałe podnoszenie jakości oferowanych usług biznesowych, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w nim zrzeszonych, Klaster zainicjował powstanie trwałej struktury współpracujących ze sobą instytucji otoczenia biznesu, a przez to stanowi o atrakcyjności społeczno – gospodarczej całego regionu oraz wpływa na zmniejszenie marginalizacji wschodniej części kraju.
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu to struktura, która dostrzegła ważną rolę kapitału intelektualnego, innowacyjnych zdolności oraz synergii działań pomiędzy biznesem a nauką. To inicjatywa zdolna do stworzenia silnej marki oraz jej promocji poprzez umiejętne wykorzystanie połączenia teorii z praktyką, a także wykorzystanie w praktyce prowadzonych badań i analiz przez uczelnie i instytucje naukowe. Maksymalizacja tak zorientowanych działań sytuuje Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu w elitarnym gronie tzw: klastrów wiedzy.

Zapraszamy do współpracy:

Osoba kontaktowa:

Mariusz Wasilewski
tel. kom. 600 199 835
e-mail: m.wasilewski@polskiestowarzyszenie.pl

lub

665-850-248, 790-140-822