SZANSA NA BIZNES – SZANSĄ NA SUKCES

 ę

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

w partnerstwie z Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO

z przyjemnością informują, iż otrzymały dofinansowanie na realizację projektu

„Szansa na biznes – szansą na sukces”

Projekt zakończony Celem głównym projektu było umożliwienie podjęcia działalności gospodarczej 40 osobom zamieszkującym na terenie Subregionu Białostockiego (Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego) do 31.05.2020 r.

Grupą docelową projektu jest 40 osób fizycznych, od 30 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących obszar Subregionu Białostockiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo oraz jednocześnie spełniających co najmniej jedno z kryteriów osób znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy tj. : osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

 1. Diagnoza predyspozycji przedsiębiorczych i zawodowych
 2. Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Przygotowanie i ocena biznesplanów
 4. Przyznanie dotacji inwestycyjnej
 5. Wsparcie pomostowe
 6. Forum wymiany doświadczeń

Główne wskaźniki projektu:

1) produktu

– liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjecie działalności gospodarczej w programie – 36 (24K, 12M)

2) rezultatu:

– liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 36 (24K, 12M)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1 834 414,36 zł

Wartość dofinansowania: 1 782 574,36 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 515 188,20 zł

HARMONOGRAM

 1. Rekrutacja – czerwiec 2018 r. – styczeń 2019 r.
 2. Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – luty 2019 r.
 3. Przygotowanie i ocena Biznesplanów –  luty 2019 r. – marzec 2019
 4. Udzielenie dotacji inwestycyjnej – marzec – kwiecień 2019 r.
 5. Udzielenie wsparcia pomostowego – maj 2019 r. – maj 2020 r.
 6. Forum wymiany doświadczeń – czerwiec 2019 r. – maj 2020 r.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV
2 luty 2 luty 11 luty 12 luty
3 luty 3 luty 16 luty 16 luty
6 luty 10 luty 17 luty 17 luty
7 luty 12 luty 18 luty 20 luty
9 luty 12 luty 19 luty 21 luty

UWAGA!

Informujemy, iż w dniu 15.03.2019r. zakończona została możliwość uzupełnień formalnych wniosków, które skierowane zostały do oceny merytorycznej. Czas oceny merytorycznej to 15 dni roboczych.

O Ś W I A D C Z E N I A- składane z biznes planem

Wyniki weryfikacji oceny wniosków o udzielenie dotacji

Informacje dotyczące dalszego postępowania zostaną przekazane indywidualnie. Ostateczna wysokość dofinansowania określona zostanie na etapie negocjacji przed podpisaniem umowy.

REKRUTACJA

Dziękujemy wszystkim osobom zainteresowanym udziałem w projekcie Szansa na biznes- szansą na sukces.  Osoby którym nie udało się zakwalifikować do udziału w projekcie zapraszamy do uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych przez PSDiK (zakładka projekty ze środków Unii Europejskiej).

Ponadto informujemy, iż obecnie trwa rekrutacja do projektu „Nowy początek” którego celem jest założenie działalności gospodarczej przez osoby z subregionu białostockiego. Link do konkursu: http://intactoprojekt.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.Regulamin rekrutacji uczestników projektu  

2.Formularz rekrutacyjny uczestników projektu

3.Oświadczenie uczetnika projektu

4. wzór karty oceny formularza rekrutacyjnego

5. Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania wsparcia – obowiązujący od dnia 19.03.2019r.

6. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

7. Załącznik nr 2 – Wzór biznesplanu

8. Załącznik nr 2a – Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

9. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarówusług zgodnie z Biznesplanem

10. Załącznik nr 4 – Zestawienie towarówusług dokonanych ze środków na rozwój przedsiębiorczości

11. Załącznik nr 5 – Protokół z wykonania usługi

12. Załącznik nr 6 – Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

Załącznik nr 6 – Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – obowiązuje od dnia 19.03.2019r.

oswiadczenie uczestnika projektu – załącznik do umowy

oświadczenie uczestnika projektu dot. podatku VAT – załącznik do umowy

13. Załącznik nr 7 – Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

14. Załącznik nr 7a – Karta oceny Biznesplanu

15. Załącznik nr 8 – Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowych

16. Załącznik nr 9 – Wzór umowy o udzielenie wsparcia w formie Forum Wymiany Doświadczeń

17. Załącznik nr 10 – Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego

18. Załącznik nr 11 do Regulaminu – KOW

19.Załącznik-nr-4 do Wniosku oudzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego -Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiub-się-o-pomoc-de-minimis

19. PKD-wykluczone-z-pomocy-de-minimis

Powrót do projektów…