Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa

Cel Projektu:

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji
w ramach Programu Cyfrowa Europa, tj. wynagrodzeń personelu PSDiK zaangażowanego w prace projektowe. Wniosek o Eurogrand został złożony 22.02.2022 r. Projekt opracowany w ramach konsorcjum umożliwi precyzyjne rozpoznanie potrzeb i spersonalizawane, kompleksowe wsparcie klientów H4I+ w procesie transformacji cyfrowej. H4I+ będzie kompleksowo wspierać swoich usługobiorców, tym samym skutecznie podnosić ich stopień innowacyjności oraz konkurencyjności w obszarach Przemysłu 4.0. Działalność EDIH będzie miała widoczny wpływ na wprowadzanie nowoczesnych technologii we wszystkich dziedzinach życia – zarówno ekonomicznym jak i społecznym. Z pomocą nowoczesnych technologii firmy przekształcą modele biznesowe, zwiększając jednocześnie wydajność, co przełoży
się na większe zyski.

Okres realizacji Projektu:

01.10.2021 r.–31.08.2022 r.

Budżet Projektu:

23 250,00 zł

Dofinansowania ze środków UE:

23 250,00 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców

Poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.