Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja”, POIR.02.03.03-20-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w 2023

Zapytanie ofertowe ZO_18_04_2023 misja ZEA 2023- treść nieaktualna

W dn. 23.10.2023 Zamawiający udostępnia treść pytań zgłoszonych w ramach postępowania wraz z odpowiedziami, ich zakres wpłynął na aktualizację SIWZ. Termin składania ofert nie uległ zmianie.

Pytania i odpowiedzi cz. I

Zapytanie ofertowe ZO_18_04_2023 misja ZEA 20233- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE