Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach Warsaw Home 2023

Zapytanie ofertowe ZO_16_05_2023 Warsaw Home 2023 Parkiet Hajnówka- treść nieaktuana

W dn. 29.09.2023 Zamawiający dokonał aktualizacji treści zapytania ofertowego w zakresie oczywistych omyłek pisarskich w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz aktualizacji ilości elementów wyposażenia stoiska wskazanych w kosztorysie stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.  W związku z powyższym Zamawiający wydłużył termin składania ofert.

ZO_16_05_2023 Warsaw Home 2023 Parkiet Hajnówka- TREŚĆ AKTUALNA

W dn. 02.10.2023 r.  Zamawiający upublicznia treść pytań zgłoszonych w ramach zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Niniejsze nie wpływa na zmianę terminu składania ofert.

Pytania i odpowiedzi cz. I

ZAWIADOMIENIE