Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja”, POIR.02.03.03-20-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach Solar Solution Dusseldorf 2023

Zapytanie ofertowe ZO_17_04_2023 Solar Solution 2023 Easy Solar

W dn. 25.09.2023 Zamawiający upublicznia pytania zgłoszone do zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami. Niniejsze nie wpływa na zmianę terminu składania ofert ani też na zmianę zapytania ofertowego.

Pytania i odpowiedzi cz. I

ZAWIADOMIENIE