Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w partnerstwie z Asociatia Cluster Pentru Promovarea Cladirilor Cu Consum De Energie Aproape Egal Cu Zero Pro Nzeb realizuje projekt: 

Kształcenie i szkolenie dorosłych z zakresu wdrażania ESG mające na celu poniesienie kompetencji pracowników branży budowlanej

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy i praktyk zaangażowanych organizacji operatorów klastra budowlanego w Polsce i Klastra pRO-nZEB w Rumunii. Ważnym aspektem projektu będzie budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych. Cele te zostaną wypełnione przez obie organizacje, które zrealizują działania z zakresu wdrażania rozwiązań ESG, w postaci organizacji szkoleń i wizyt studyjnych. 

Okres realizacji Projektu: 01.10.2023r.30.09.2024r.

Obie organizacją podejmą analogiczne działania w swoich krajach. Główne działania: 

1.szkolenia z zakresu wdrażania ESG dla osób z branży budowlanej, realizowane cykle szkoleń w Polsce i Rumunii 

2.wizyty studyjne przedstawicieli firm z branży budowlanej, realizowane w Polsce i Rumunii, w celu wymiany doświadczeń, nauki dobrych praktyk 

3.organizacja konferencji upowszechniających projekt w Polsce i Rumunii, opracowanie i dystrybucja Przewodnika dobrych praktyk, promocja projektu na szeroką skalę. 

Oczekiwane rezultaty projektu: 

– nabycie umiejętności, wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu ESG oraz wymiana doświadczeń i nauka dobrych praktyk przez uczestników projektu  

– podniesienie jakości pracy i praktyk zaangażowanych organizacji 

– wzmocnienie relacji pomiędzy Liderem a Partnerem, stworzenia warunków do wzajemnej długoterminowej współpracy, budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych, rozwój obu organizacji. 

Dofinansowania projektu: 60 000 euro 

 

 

 Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe in partnership with Asociatia Cluster Pentru Promovarea Cladirilor Cu Consum De Energie Aproape Egal Cu Zero Pro Nzeb is implementing the project: 

Education and training of adults in the field of ESG implementation aimed at improving the competences of employees in the construction industry 

The aim of the project is to increase the work and practice of the of the involved organizations operating the Construction Cluster in Poland and the pRO-nZEB Cluster in Romania. An important aspect of the project will be building the organization’s capacity for international and cross-sectoral work. These goals will be implemented by both organizations, which will conduct activities in the field of implementing ESG solutions, in the form of training and study visits. 

Project implementation period: 01.10.2023r.30.09.2024r.

Both organizations will take similar actions in their countries. 

Main activities: 

1.training from ESG implementation for representatives from the construction industry in Poland&Romania 

2.study visits of representatives of companies from the construction industry in Poland&Romania, in order to exchange experiences, learn good practices 

3.organization of conferences disseminating the project in Poland&Romania, distribution of the Good Practices Guide, promotion of the project on a large scale

Expected project results: 

– acquiring skills, knowledge and improving competences in the field of ESG, exchange of experiences and learning good 

practices by project participants 

– improving the quality of work and practices of the organizations involved 

– strengthening the relationship between Leader and Partner, creating conditions for mutual long-term cooperation, building 

the organization’s capacity in the field of international and cross-sectoral work, development of both organizations. 

Project co-financing: EUR 60 000