Uczelnia Jańskiego z z siedzibą w Łomży

w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym

z przyjemnością informują, iż otrzymały dofinansowanie na realizację projektu

„Łomżyńscy Pionierzy”

Plakat

 

Celem głównym projektu jest umożliwienie podjęcia działalności gospodarczej 50 osobom w wieku od 30 roku życia, zamieszkującym na terenie Subregionu Łomżyńskiego do 29.02.2020 r.

Grupą docelową projektu jest 50 osób fizycznych, od 30 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących obszar Subregionu Łomżyńskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo oraz jednocześnie spełniających co najmniej jedno z kryteriów osób znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy tj. : osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

 1. Diagnozy i indywidualnego doradztwa zawodowego
 2. Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Przygotowanie i ocena biznesplanów
 4. Przyznanie dotacji inwestycyjnej
 5. Wsparcie pomostowe
 6. Forum wymiany doświadczeń

 

Główne wskaźniki projektu:

1) produktu

– liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjecie działalności gospodarczej w programie – 40 (23K, 17M)

2) rezultatu:

– liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 40 (23K, 17M)

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPOWP na lata 2014-2020

 

 

Wartość projektu: 2 049 348,72 zł

Wartość dofinansowania: 1 995 541,76 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 741 946,41 zł

 

Plakat informacyjny projektu

 

HARMONOGRAM

 1. Rekrutacja – kwiecień – sierpień 2018 r.
 2. Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – sierpień – październik 2018 r.
 3. Przygotowanie i ocena Biznesplanów – październik –grudzień 2018 r.
 4. Udzielenie dotacji inwestycyjnej – grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r.
 5. Udzielenie wsparcia pomostowego – styczeń 2019 r. – styczeń 2020 r.
 6. Forum wymiany doświadczeń – luty 2019 r. – styczeń 2020 r.

 

REKRUTACJA

 

Nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie odbędzie się w terminie:

27.04.2018 – 22.06.2018 r.

Wynik oceny I etapu rekrutacji – ocena formularzy rekrutacyjnych

Wyniki rekrutacji do projektu „Łomżyńscy Pionierzy” (I i II etap)

 

SZKOLENIA

Harmonogram szkoleń

 

BIZNESPLANY

 

Termin składania Biznes Planów wraz z załącznikami przez uczestników projektu upływa: 12.11.2018 r.

 

 

Dokumenty do pobrania

 1. Regulamin rekrutacji – wersja nieaktualna
 2. Regulamin rekrutacji_wersja nieaktualna
 3. Regulamin rekrutacji – wersja aktualna
 4. Formularz rekrutacyjny
 5. Oświadczenia
 6. Wzór karty oceny_formularza rekrutacyjnego
 7. Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – wersja nieaktualna
 8. Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – wersja aktualna
 9. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 10. Załącznik nr 2 – Wzór biznesplanu
 11. Załącznik nr 2a – Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
 12. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarówusług zgodnie z Biznesplanem
 13. Załącznik nr 4 – Zestawienie towarówusług dokonanych ze środków na rozwój przedsiębiorczości
 14. Załącznik nr 5 – Protokół z wykonania usługi
 15. Załącznik nr 6 – Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – wersja nieaktualna
 16. Załącznik nr 6 – Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – wersja nieaktualna
 17. Załącznik nr 6 – Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – wersja aktualna
 18. Załącznik nr 7 – Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 19. Załącznik nr 7a – Karta oceny Biznesplanu
 20. Załącznik nr 8 – Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowych
 21. Załącznik nr 9 – Wzór umowy o udzielenie wsparcia w formie Forum Wymiany Doświadczeń
 22. Załącznik nr 10 – Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego
 23. Załącznik nr 11 Regulamin Komisji Oceny Wniosków
 24. Działalności wykluczone z pomocy DE MINIMIS