Uczelnia Jańskiego z z siedzibą w Łomży

w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym

z przyjemnością informują, iż otrzymały dofinansowanie na realizację projektu

„Łomżyńscy Pionierzy”

Plakat

Projekt zakończony

Celem głównym projektu było umożliwienie podjęcia działalności gospodarczej 50 osobom w wieku od 30 roku życia, zamieszkującym na terenie Subregionu Łomżyńskiego do 29.02.2020 r.

Grupą docelową projektu jest 50 osób fizycznych, od 30 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących obszar Subregionu Łomżyńskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo oraz jednocześnie spełniających co najmniej jedno z kryteriów osób znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy tj. : osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

 1. Diagnozy i indywidualnego doradztwa zawodowego
 2. Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Przygotowanie i ocena biznesplanów
 4. Przyznanie dotacji inwestycyjnej
 5. Wsparcie pomostowe
 6. Forum wymiany doświadczeń

 

Główne wskaźniki projektu:

1) produktu

– liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjecie działalności gospodarczej w programie – 40 (23K, 17M)

2) rezultatu:

– liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 40 (23K, 17M)

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPOWP na lata 2014-2020

 

 

Wartość projektu: 2 049 348,72 zł

Wartość dofinansowania: 1 995 541,76 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 741 946,41 zł

 

Plakat informacyjny projektu

 

HARMONOGRAM

 1. Rekrutacja – kwiecień – sierpień 2018 r.
 2. Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – sierpień – październik 2018 r.
 3. Przygotowanie i ocena Biznesplanów – październik –grudzień 2018 r.
 4. Udzielenie dotacji inwestycyjnej – grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r.
 5. Udzielenie wsparcia pomostowego – styczeń 2019 r. – styczeń 2020 r.
 6. Forum wymiany doświadczeń – luty 2019 r. – styczeń 2020 r.

 

REKRUTACJA

 

Nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie odbędzie się w terminie:

27.04.2018 – 22.06.2018 r.

Wynik oceny I etapu rekrutacji – ocena formularzy rekrutacyjnych

Wyniki rekrutacji do projektu „Łomżyńscy Pionierzy” (I i II etap)

 

SZKOLENIA

Harmonogram szkoleń

 

BIZNESPLANY

 

Termin składania Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, w tym Biznes Planów przez uczestników projektu upływa: 13.11.2018 r.*

 * W związku z ustawą regulującą, iż w bieżącym roku 12.11.2018 r. został dniem wolnym od pracy, termin składania wniosków został wydłużony do kolejnego dnia roboczego.

Wyniki weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji– wersja nieaktualna

Wyniki weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji po odwołaniach

 

Dokumenty do pobrania

 1. Regulamin rekrutacji – wersja nieaktualna
 2. Regulamin rekrutacji_wersja nieaktualna
 3. Regulamin rekrutacji – wersja nieaktualna
 4. Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiebiorczości (03.12.2018)
 5. Formularz rekrutacyjny
 6. Oświadczenia
 7. Wzór karty oceny_formularza rekrutacyjnego
 8. Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – wersja nieaktualna
 9. Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – wersja aktualna
 10. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego_wersja nieaktualna
 11. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego (03.12.2018)
 12. Załącznik nr 2 – Wzór biznesplanu
 13. Załącznik nr 2a – Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
 14. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarówusług zgodnie z Biznesplanem
 15. Załącznik nr 4 – Zestawienie towarówusług dokonanych ze środków na rozwój przedsiębiorczości
 16. Załącznik nr 5 – Protokół z wykonania usługi
 17. Załącznik nr 6 – Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – wersja nieaktualna
 18. Załącznik nr 6 – Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – wersja nieaktualna
 19. Załącznik nr 6 – Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – wersja nieaktualna
 20. Załącznik nr 6 – Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego (22.11.2018)
 21. Załącznik nr 7 – Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 22. Załącznik nr 7a – Karta oceny Biznesplanu
 23. Załącznik nr 7 do umowy – Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej przez członka rodziny
 24. Załącznik nr 8 – Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowych
 25. Załącznik nr 9 – Wzór umowy o udzielenie wsparcia w formie Forum Wymiany Doświadczeń
 26. Załącznik nr 10 – Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego
 27. Załącznik nr 11 Regulamin Komisji Oceny Wniosków– wersja nieaktualna
 28. Załącznik nr 11 Regulamin Komisji Oceny Wniosków- wersja aktualna
 29. Zał. nr 12 Oświadczenie – podatek VAT
 30. Załącznik nr 13 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiub się o pomoc de minimis
 31. Załącznik nr 14 – Wzór weksla in blanco
 32. Załącznik nr 15 – Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 33. Działalności wykluczone z pomocy DE MINIMIS