E-EDUKACJA SZANSĄ NA LEPSZY ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ UCZNIA SP NR 7 IM. H. KOŁŁĄTAJA W BIAŁYMSTOKU

Projekt w trakcie realizacji

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

„E-edukacja szansą na lepszy rozwój i przyszłość ucznia SP Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku”

 

Celem głównym projektu zwiększenie możliwości rozwoju kompetencji informatycznych, matematycznych, posługiwania się językiem angielskim i poprawa wymowy oraz poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 200 uczniów/uczennic, a także wzrost kwalifikacji zawodowych 20 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku do 28.02.2018 roku.

 

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

A) Wyposażenia pracowni w sprzęt TIK.

B) Szkoleń nauczycieli:

1) Doskonalenie kompetencji informatycznych i TIK nauczycieli:

  • Kurs doskonalący dla nauczycieli: wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce, tworzenie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informatycznych
  • Kurs programowania w językach: Scratch i Balti.

2) Doskonalenie kompetencji nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej:

Warsztaty „Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dyskalkulią, uczniem autystycznym, z nadpobudliwym psychoruchowo”.

C) Zajęć pozalekcyjnych w ramach I etapu edukacyjnego:

– zajęcia wyrównawcze z matematyki
– zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
– koło matematyczne,
– warsztaty informatyczno-językowe,
– warsztaty informatyczne z elementami programowania,
– indywidualna terapia logopedyczna.

D) Zajęć pozalekcyjnych w ramach II etapu edukacyjnego:

– zajęcia wyrównawcze z matematyki
– zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
– koło matematyczne,
– warsztaty informatyczno-językowe,
– warsztaty informatyczne z elementami programowania,
– indywidualna terapia logopedyczna,
– warsztaty „Młody menadżer”,
– warsztaty „Projektanci gier interaktywnych”,

– warsztaty „Jak się uczyć- mój styl uczenia się”,

– trening twórczego myślenia „Jestem kreatywny”.

E) Wyjazdów edukacyjnych.

F) Doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Oczekiwane efekty:

1) produkty

– liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1

– liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 20 (16-K, 4-M)

– liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w programie – 15 (14-K, 1-M)

– liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych – 200 (95-dz, 105-ch)

– liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 15 (14-K, 1-M)

2) rezultaty:

– liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 200 (95-dz,105-ch)

– liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1

– liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 20 (16-K, 4-M)

 

Wartość projektu: 306 226,53 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 260 292,55 zł.