E-EDUKACJA SZANSĄ NA LEPSZY ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ UCZNIA SP NR 7 IM. H. KOŁŁĄTAJA W BIAŁYMSTOKU

Projekt w trakcie realizacji

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu
„E-edukacja szansą na lepszy rozwój i przyszłość ucznia SP Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku”

Celem głównym projektu zwiększenie możliwości rozwoju kompetencji informatycznych, matematycznych, posługiwania się językiem angielskim i poprawa wymowy oraz poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 200 uczniów/uczennic, a także wzrost kwalifikacji nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku do 30.11.2017 roku.

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

 • Wyposażenia pracowni w sprzęt TIK.
 • Szkoleń nauczycieli:

1) Doskonalenie kompetencji informatycznych i TIK nauczycieli:

 • Kurs doskonalący dla nauczycieli: wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce, tworzenie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informatycznych
 • Kurs programowania w językach: Scratch i Balti.

2) Doskonalenie kompetencji nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej:

 • Warsztaty „Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dyskalkulią, uczniem autystycznym, z nadpobudliwym psychoruchowo”.
 • Zajęć pozalekcyjnych w ramach I etapu edukacyjnego:
  – zajęcia wyrównawcze z matematyki
  – zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
  – koło matematyczne,
  – warsztaty informatyczno-językowe,
  – warsztaty informatyczne z elementami programowania,
  – indywidualna terapia logopedyczna.
 • Zajęć pozalekcyjnych w ramach II etapu edukacyjnego:
  – zajęcia wyrównawcze z matematyki
  – zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
  – koło matematyczne,
  – warsztaty informatyczno-językowe,
  – warsztaty informatyczne z elementami programowania,
  – indywidualna terapia logopedyczna,
  – warsztaty „Młody menadżer”
  – warsztaty „Projektanci gier interaktywnych”
  – warsztaty „Jak się uczyć- mój styl uczenia się”
 • Trening twórczego myślenia „Jestem kreatywny”
 • Wyjazdów edukacyjnych.
 • Doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Oczekiwane efekty:
1) produkty
– liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1
– liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie- 20 (16-K, 4-M)
– liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w programie- 15 (14-K, 1-M)
– liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych-200 (95-dz, 105-ch)
– liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 15 (14-K, 1-M)
2) rezultaty:
– liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu-200 (95-dz,105-ch)
– liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1
– liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-20 (16-K, 4-M)

Wartość projektu: 327 826,53 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 278 652,55 zł.