PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

Projekt w trakcie realizacji

Do pobrania

Chwilowo nic tu nie ma.

W ramach programu udzielane są niskooprocentowane pożyczki na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Program skierowany jest do:

 •     Studentów – ostatniego roku studiów wyższych, niepracujących i niewykonujących innej pracy zarobkowej
 •     Absolwentów – szkół średnich i uczelni wyższych, pozostających bez pracy (do 48 miesięcy od dnia uzyskania     dyplomu)
 •     Osób bezrobotnych – zarejestrowanych w urzędzie pracy
 •     Przedsiębiorców – w przypadku pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

W ramach Programu oferujemy:

1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej ­ w maksymalnej kwocie do 20­ – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju (do 78.853,40 zł – stan na IV kw.2014) ­ dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy ­ w maksymalnej kwocie do 6­ – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (do 23.656,02 zł – stan na IV kw.2014) dla:

 •  osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
 •  podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach  rynku pracy, tj.: zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
 •  podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 •  niepublicznych szkół,
 •  niepublicznych przedszkoli,
 • osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

3. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

 • zakładania działalności gospodarczej,
 • form opodatkowania działalności gospodarczej,
 • prowadzenia księgowości.

Istotne warunki pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej:

 • wartość pożyczki podstawowej ­ do 20 – krotności przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o pożyczkę (78.853,40 zł – stan na IV kw.2014)
 • okres spłaty nie może przekroczyć 7 lat,
 • oprocentowanie 0,44 % w skali roku (na dzień 05 marca 2015 r.),
 • karencja do 12 miesięcy, liczona od daty uruchomienia pożyczki,
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 •  wsparcie w ramach programu stanowi dla pożyczkobiorcy „pomoc de minimis”.

Istotne warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy:

 • wartość pożyczki podstawowej do 6 – krotności przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o pożyczkę (do 23.656,02 zł – stan na IV kw.2014),
 • okres spłaty nie może przekroczyć 3 lat,
 • oprocentowanie 0,44 % w skali roku (na dzień 05 marca 2015 r.),
 •  brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 •  pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy,
 •  wsparcie w ramach programu stanowi dla pożyczkobiorcy „pomoc de minimis”.