Małymi krokami – wielospecjalistyczne usprawnienie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Projekt w trakcie realizacji

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

„Małymi krokami- wielospecjalistyczne usprawnienie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie”

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności rozwoju psychicznego i fizycznego, wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i społecznych oraz poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 58 uczniów/uczennic niepełnosprawnych intelektualnie, a także wzrost kwalifikacji zawodowych 26 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 11 w Białymstoku do 31.01.2019 roku.

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

 • Wyposażenia pracowni.
 • Szkoleń nauczycieli:
 • Szkolenie „Trening umiejętności społecznych”
 • „Kurs doszkalający podstaw elektroencefalografii dla terapeutów EEG Biofeedback. Podstawy EEG- teoria i praktyka”
 • Kurs „Terapia ręki”
 • Szkolenie dotyczące obsługi programu „Mówik”
 • Szkolenie „Alternatywne metody komunikacji”
 • Makaton I stopnia i Makaton II stopnia
 • Szkolenie „Dysfagia I stopnia” oraz szkolenie „Dysfagia II stopnia”
 • „Trening słuchowy Tomatisa”
 • „Praca z uczniem młodszym- muzyka w szkole według systemu Carla Orffa”
 • Obsługa tablic interaktywnych
 • Zajęć logopedycznych
 • Zajęć terapeutycznych:
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Trening słuchowy Tomatisa
 • Zajęcia EEG Biofeedback
 • Zajęć rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze
 • Zajęć rozwijających kompetencje społeczne
 • Doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Oczekiwane efekty:

 • produkty

– liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

– liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie- 26 (26-K)

– liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych-16 (8-dz, 8-ch)

– liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie-1

– liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w programie-  10

– liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych-10

 • rezultaty:

– liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenie zajęć edukacyjnych-1

– liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących  sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

– liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu-16 (8-dz,8-ch)

– liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-26 (26-K)

 

Wartość projektu: 575 655,00 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 475 548,58 zł.