Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe jako Lider Inteligentnej Specjalizacji

Ekoinnowacje współrealizuje Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2028r.

Dofinansowanie projektu z UE: 15.728.106,80 PLN
Wartość projektu: 15.728.106,80 PLN

Projekt realizowany jest przez Województwo Podlaskie wraz z pozostałymi Partnerami, którymi są:

 1. Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe – Lider Inteligentnej Specjalizacji
 2. Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – Lider Inteligentnej Specjalizacji: Przemysł metalowo-maszynowy
 3. Fundacja „Technotalenty” – Partner ds. promocji współpracy nauka-biznes.
 4. Podlaski Fundusz Ekosystem Dolina Rolnicza 4.0 Spółka z o. o. – Lider Inteligentnej
 5. Specjalizacji: Przemysł rolno-spożywczy;
 6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – Lider Inteligentnej Specjalizacji: Sektor medyczny.

Celem głównym projektu jest wdrożenie kompleksowych działań na rzecz prowadzenia procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz współpracy sieciowej w podlaskim.

 • Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe – Lider Inteligentnej Specjalizacji
 • Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – Lider Inteligentnej Specjalizacji: Przemysł metalowo-maszynowy
 • Fundacja „Technotalenty” – Partner ds. promocji współpracy nauka-biznes.
 • Podlaski Fundusz Ekosystem Dolina Rolnicza 4.0 Spółka z o. o. – Lider Inteligentnej
 • Specjalizacji: Przemysł rolno-spożywczy;
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – Lider Inteligentnej Specjalizacji: Sektor medyczny.

Działania planowane do realizacji w projekcie:

 • Spotkania i podnoszenie kompetencji w zakresie zarządzania RIS
 • Obserwatoria inteligentnych specjalizacji
 • Podnoszenie kompetencji
 • Wizyty studyjne
 • Badania i analizy
 • Współpraca nauka-biznes Fundusz Grantowy
 • Wydarzenia promujące współpracę nauka-biznes

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe jako Lider Inteligentnej Specjalizacji Ekoinnowacje odpowiedzialne będzie przede wszystkim za prowadzenie obserwatorium IS Ekoinnowacje oraz działanie dotyczące podnoszenia kompetencji podmiotów z sektora ekoinnowacji poprzez szkolenia, warsztaty i spotkania eksperckie.

Grupę docelową projektu są interesariusze procesu przedsiębiorczego odkrywania z województwa podlaskiego, przede wszystkim przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie, administracja samorządowa, mający siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności w województwie podlaskim.

Planowane efekty projektu obejmują, między innymi, budowę silniejszych powiązań między uczelniami a regionalnymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu, co ma na celu podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw.

Efekty projektu zostaną osiągnięte poprzez udział podmiotów instytucjonalnych w procesie przedsiębiorczego odkrywania, wsparcie niefinansowe przedsiębiorstw, realizację projektów B+R, udział organizacji badawczych we wspólnych projektach badawczych, a także podnoszenie kompetencji pracowników MŚP poprzez udział w szkoleniach.

# FunduszeUE; #FunduszeEuropejscie