Wsparcie podlaskich MŚP w zakresie wdrażania technologii cyfrowych – bon na cyfryzację

Celem projektu jest wdrożenie technologii cyfrowych do 31.12.2025r. w 49 MŚP, szczególnie tych nie uczestniczących dotychczas w procesach podnoszenia innowacyjności, z obszaru woj. podlaskiego, poprzez granty w postaci bonów na cyfryzację oraz wprowadzenie innowacji produktowych przez 6 MŚP, a także innowacji procesowych przez 25 MŚP

W ramach projektu zostanie zrealizowane wsparcie w postaci bonu na cyfryzację o maksymalnej kwocie dofinansowania nie przekraczającej 150 000,00 zł. które przeznaczone będzie na zakup oprogramowania branżowego i zaawansowanego, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfrowych oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych, niezbędnych do cyfryzacji przedsiębiorstwa w obszarze produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego (B2B, B2C, B2E). Wspierane będą projekty polegające na wdrożeniu przez MŚP innowacyjnych procesów biznesowych lub dodatkowo innowacyjnych produktów lub usług. Elementem projojektu będzie też podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Wsparciem zostanie objęte wdrożenie specjalistyczne rozwiązań cyfrowych (szytych na miarę).

Projekt jest skierowany do 49 MŚP (mikro:15, małe:23, średnie: 11) z obszaru woj. podlaskiego, (zgodnie z def. mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa w roz. zał. I do rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z 17 VI 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wew. w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

W ramach projektu osiągnięte zostaną rezultaty:  

– Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne – dotacje: 1 436 925,00 zł  

– Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe – 25 szt.  

– Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje produktowe – 6 szt.  

– Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje procesowe – 25 szt

Całkowity koszt projektu: 9 402 009,75 PLN 

Dofinansowanie 7 965 084,75 PLN

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie 

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie projektu https://bonynacyfryzacje.pl/